เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

สวพ. ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง การวางแผนและกำหนดกรอบแนวทางงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคม

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
25650623092800

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ กำหนดจัดประชุมเพื่อวางแผนงานและกำหนดกรอบแนวทางงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคม ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น (Strakholder) ตามแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคมที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน ส่งผลให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป นั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระบบและกลไก สามารถสนับสนุนงานวิจัยชุมชนและตอบสนองความต้องการด้านการบริการวิชาการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูณ์ เล็งเห็นว่าท่านมีความสำคัญและสามารถเป็นตัวแทนของชุมชนได้จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ https://meet.google.com/wuy-vpop-snr หรือสแกน QR-Code ด้านล่างนี้ ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.    

Meet service Pcru
   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter