เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

สวพ. รับสมัครนักวิจัยเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น นักวิจัย ระดับดี และบุคคลที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยชุมชนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
650504184800

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กำหนดจัดโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น นักวิจัยระดับดี และบุคคลที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยชุมชนท้องถิ่น และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักวิจัย ให้สามารถผลิตผลงานออกมาได้อย่างมีคุณภาพและเป็นรูปธรรม นั้น

ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเชิญผู้สนใจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งใบสมัครเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น นักวิจัยระดับดี และบุคคลที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยชุมชนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 และขอให้คณะรวบรวม ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. เพื่อดำเนินการต่อไป


   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter