การปรับปรุงแก้ไขเสนอข้อเสนอการวิจัยทุนอุดหนุนงานวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)

รายละเอียด
หมวด: RD PCRU NEWS
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 12 เมษายน 2565 09:28
เขียนโดย Super User
ฮิต: 294
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
Calendar Research 66

ตามที่ นักวิจัยได้ส่งข้อเสนอการวิจัยทุนอุดหนุนงานวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมวิจัย (สกสว.) ได้แจ้งผลการพิจารณากลั่นกรองคำของบประมาณครั้งที่ 2 โดยให้จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงบประมาณต่อไป

ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอความอนุเคราะห์นักวิจัยดำเนินการ ตามปฏิทินการปรับปรุงข้อเสนอโครงการทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

     1. ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรครั้งที่ 2 ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยและไฟล์รายละเอียดหมวดเงินและแตกตัวคูณค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่มีรายละเอียดตรงตามข้อมูลในระบบ NRIIS (ประกาศฯ, คู่มื่อฯ และแบบฟอร์มแตกตัวคูณฯ) และกรอกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผลผลิตโครงการ (ถ้ามี) ตามแบบฟอร์ม https://bit.ly/3v0SQQE ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

     2. ตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการในระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) พร้อมพิมพ์ข้อเสนอโครงการและรายละเอียดหมวดเงินและแตกตัวคูณค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ จากระบบ NRIIS จำนวนโครงการละ 3 ชุด โดยให้ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน 2565

     3. คณะต้นสังกัดรวมรวมเอกสารตามข้อ 2 ส่งไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 26 เมษายน 2565สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
- ข้อมูลทั่วไป การใช้งานระบบ NRIIS  ติดต่อฝ่ายงานวิจัย เกื้อกูล 6305, บรรจง 6307, ปิยนันท์ 6308
- ข้อมูลงบประมาณ การแตกตัวคูณ ติดต่อฝ่ายการเงิน มณีนุช 6304

Line Application :: ทุนวิจัย สกสว.ววน.2566

66230632

เอกสารแนบ
FileDownloads
Download this file (Calendar Research 66.pdf)1. ปฏิทินการดำเนินงาน สกสว 6648