เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

การรายงานความก้าวหน้าทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
25650407190300

     ตามที่ นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 ประเภท คือ
     1. ประเภทโครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
     2. ประเภทโครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยการจัดการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม
     3. ประเภทโครงการวิจัยทุนนักวิจัยหน้าใหม่
     4. ประเภทโครงการวิจัยสถาบัน

     ซึ่งได้ทำสัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัยพร้อมทั้งเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนงานวิจัยงวดที่ 1 และนักวิจัยได้ดำเนินโครงการวิจัยระยะที่ 1 แล้วนั้น

     เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการวิจัยและเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนงานวิจัยงวดที่ 2 ให้เป็นไปตามระบบและขั้นตอนการบริหารจัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) จึงขอแจ้งนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ตามแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (เอกสารแนบ 1)

     โดยให้หน่วยงานต้นสังกัด รวบรวมแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 2 ชุดต่อ 1 โครงการ ส่งไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 27 เมษายน 2565  

   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter
   
การเข้าใช้งานเว็บไซต์ถือเป็นการยอมรับใน เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และเว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้-Cookies เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสำหรับท่าน
โดยขอให้ท่านได้ให้ความยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ หากไม่ให้ความยินยอม ท่านยังเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ต่อไป
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่   นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล   นโยบายการใช้คุกกี้