เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

การรายงานความก้าวหน้าผลผลิตของการวิจัยทุนอุดหนุนงานวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
25650405112900

         ตามที่ นักวิจัยในหน่วยงานของท่านได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ทำสัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัยพร้อมทั้งเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนงานวิจัยงวดที่ 1 และนักวิจัยได้ดำเนินโครงการวิจัยระยะที่ 1 แล้วนั้น

          เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการวิจัย (ระยะ 6 เดือน) ให้เป็นไปตามระบบและขั้นตอนในคำรับรองเลขที่ FRB650074/0206 ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและเทคโนโลยี (สกสว.) ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยดังกล่าว ให้ดำเนินการดังนี้

1. รายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ในระหว่างวันที่ 16 - 26 เมษายน 2565 ดังต่อไปนี้

   1.1 แผนการดำเนินงานของโครงการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของโครงการ)
          - แผน-ผลการดำเนินงาน
          - ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

   1.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ
          - รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง
          - รายรับที่เกิดจากดอกเบี้ย

   1.3 รายงานความก้าวหน้าและการเบิกจ่าย
          - งวดที่ 1

2. รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 2


โดยให้คณะต้นสังกัดรวบรวมรายงานความก้าวหน้าของนักวิจัย จำนวนโครงการละ 2 ฉบับ ส่งไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 27 เมษายน 2565  


   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter
   
การเข้าใช้งานเว็บไซต์ถือเป็นการยอมรับใน เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และเว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้-Cookies เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสำหรับท่าน
โดยขอให้ท่านได้ให้ความยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ หากไม่ให้ความยินยอม ท่านยังเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ต่อไป
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่   นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล   นโยบายการใช้คุกกี้