เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

ติดตามรายงานทุนอุดหนุนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
25650221093400

 - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     ตามที่ นักวิจัยในหน่วยงานของท่านได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยดังกล่าวได้ขอขยายเวลาการดำเนินโครงการวิจัยครั้งที่ 2 (1 ธ.ค. 64 - 28 ก.พ. 65) บัดนี้ใกล้ถึงกำหนดเวลาที่ผู้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยต้องส่งรายงานวิจัย แล้วนั้น

     เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการวิจัยและเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนงานวิจัยงวดที่ 3 ให้เป็นไปตามระบบและขั้นตอนการบริหารจัดการงานวิจัย ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอความอนุเคราะห์ท่าน แจ้งนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ส่งร่างรายงานวิจัยตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กำหนด (วจ 004) โครงการวิจัยละ 1 ฉบับ ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  

     พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ บทคัดย่อ/สรุปผลการดำเนินงานและปิดโครงการวิจัย ภายในระบบ NRIIS


 - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     รายงานผลการดำเนินงาน ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ บทคัดย่อ/สรุปผลการดำเนินงานและปิดโครงการวิจัย ภายในระบบ NRIIS

คู่มือการใช้งาน ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ National Research and Innovation Information System (NRIIS)

 1. การรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการ 
 2. คำแนะนำเพิ่มเติม สำหรับการรายงานผลการดำเนินงาน และการแจ้งปิดโครงการ ภายในระบบ NRIIS สำหรับโครงการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณพ.ศ. 2563-2564 โดยฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   
 3. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับของแต่ละปีงบประมาณ รายโครงการ      
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter
   
การเข้าใช้งานเว็บไซต์ถือเป็นการยอมรับใน เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และเว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้-Cookies เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสำหรับท่าน
โดยขอให้ท่านได้ให้ความยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ หากไม่ให้ความยินยอม ท่านยังเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ต่อไป
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่   นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล   นโยบายการใช้คุกกี้