เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปี 2565

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
S 21266439


ประชาสัมพันธ์!! อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย/นักศึกษา และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม

สามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 28 ก.พ. 65
รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 65 ถึง วันที่ 24 พ.ค. 65

ดาวห์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่
https://zhort.link/vZc

ผู้ประสานงาน : คุณเพิ่มพร ยังแช่ม (ผึ้ง) 055-968759
   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter