เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

ภาพกิจกรรม การประชุมชี้แจงจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter


เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 65 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย รศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรศ.ดร. ธีรภัทร กิจจารักษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายมาตรฐานงานวิจัยและการเผยแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวกับ ได้จัดการประชุมชี้แจงจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet ขึ้น

โดย สวพ. ได้ชี้แจงขั้นตอนการจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทงบประมาณสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประเภทงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักวิจัยรับทราบถึงกฎระเบียบ ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถดำเนินการงานวิจัยได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไป
   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter