เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

การประชุมชี้แจงจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
25650117213000

ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำประกาศทุนอุดหนุนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทงบประมาณสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประเภทงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้วนั้น

     สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอแจ้งหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยข้างต้นพร้อมด้วยผู้ประสานงานวิจัยในระดับคณะ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงขั้นตอนการจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ในวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet (https://meet.google.com/unk-angj-pgv)
     
ตามเวลาดังนี้
     1. ทุนอุดหนุนงานวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เวลา 13.30 - 14.30 น.
     2. ทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณเงินรายได้ เวลา 15.00 - 16.00 น.เอกสารประกอบการจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
- https://bit.ly/33ouV3F   

2022 01 18 10 30 58
2022 01 18 10 32 25
   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter