เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

มรพช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
641230144251

ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้คณะดำเนินการ ดังนี้

     1. กำหนดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรคณะละ 800,000 บาท โดยต้องกำหนดโครงการในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 400,000 บาท และจังหวัดพิจิตร จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 400,000 บาท พร้อมให้ผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอเนื้อหาโครงการต่อคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ ในวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565

     2. กำหนดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผนวก University as a Marketplace โดยต้องพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะละ 3 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ งบประมาณ 220,000 บาท และการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดพิจิตร จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ งบประมาณ 110,000 บาท

     3. กำหนดโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามบริบทจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร โดยแบ่งหัวข้อตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดและงบประมาณตามเอกสารแนบ

     4. กำหนดโครงการภายใต้งบประมาณที่ได้รับการพิจารณาจัดสรร ตามแบบฟอร์มที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด
          1.1 แบบเสนอโครงการส่งเสริมความรักสามัคคีพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
          1.2 แนวทางการดำเนินงานโครงการแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

          2.1 แบบเสนอโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผนวกกับ University as Marketplace ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
          2.2 แนวทางการดำเนินงานโครงการแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

          3.1 แบบเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบท จังหวัดเพชรบูรณ์และพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
          3.2 แนวทางการดำเนินงานโครงการแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

          4. BCG checklist

     5. ให้ทุกคณะรวบรวมข้อมูลโครงการที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแล้ว นำส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาจะได้รวบรวมข้อมูลสำหรับจัดทำประกาศโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป    
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter