เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

มรพช. ประกาศพื้นที่เป้าหมายงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
RDI Service 641229

ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมและให้บริการวิชาการ และเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา โดยการกำหนดพื้นที่เป้าหมาย สำหรับให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยดำเนินการให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศเรื่อง พื้นที่เป้าหมายงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย คือ บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประกอบด้วย

     พื้นที่เป้าหมายในจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 12 พื้นที่ ดังนี้
  พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ
1 ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ คณะ 5 คณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา
2 ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน คณะครุศาสตร์
4 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ คณะวิทยาการจัดการ
ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะวิทยาการจัดการ
ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว สถาบันวิจัยและพัฒนา
ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ สถาบันวิจัยและพัฒนา
10  ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก สถาบันวิจัยและพัฒนา
11  ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก สถาบันวิจัยและพัฒนา
12  ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ สถาบันวิจัยและพัฒนา


     พื้นที่เป้าหมายในจังหวัดพิจิตร จำนวน 4 พื้นที่ ดังนี้
  พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ
1 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ คณะครุศาสตร์
2 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter