เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

การปรับปรุงแก้ไขเสนอข้อเสนอการวิจัยทุนอุดหนุนงานวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
256512211538000
ตามที่นักวิจัยได้ส่งข้อเสนอการวิจัยทุนอุดหนุนงานวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมวิจัย (สกสว.) ได้พิจารณากลั่นกรองคำของบประมาณเบื้องต้นแล้ว โดยให้จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ พ.ศ 2566 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงบประมาณต่อไป

ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอแจ้งเพื่อให้ดำเนินการ ตามปฏิทินการปรับปรุงข้อเสนอโครงการทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

1. ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเบื้องต้น ให้เป็นไปตามประกาศ กสว. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ในระบบวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 (ตามแบบฟอร์มในลิงค์ http://qrgo.page.link/Ep2Cb) โดย ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยและ ไฟล์รายละเอียดหมวดเงินและแตกตัวคูณค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่มีรายละเอียดตรงตามข้อมูลในระบบ NRIIS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2564

2. ตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการในระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) พร้อมพิมพ์ข้อเสนอโครงการและรายละเอียดหมวดเงินและแตกตัวคูณค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ จากระบบ NRIIS จำนวนโครงการละ 3 ชุด โดยให้ดำเนินการระหว่างวันที่ 1-3 มกราคม 2565

3. คณะต้นสังกัดรวมรวมเอกสารตามข้อ 2 ส่งไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 4 มกราคม 2565   


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
- ข้อมูลทั่วไป การใช้งานระบบ NRIIS  ติดต่อฝ่ายงานวิจัย เกื้อกูล 6305, บรรจง 6307, ปิยนันท์ 6308
- ข้อมูลงบประมาณ การแตกตัวคูณ ติดต่อฝ่ายการเงิน มณีนุช 6304

Line Application :: ทุนวิจัย สกสว.ววน.2566

66230632
   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter