เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

สวพ. เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
641111142020


ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใต้โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้คณะดำเนินการ ดังนี้

1. กำหนดพื้นที่เป้าหมายของคณะโดยต้องระบุรายละเอียดชื่อหน่วยงาน องค์กร ชุมชน หรือตำบลที่เป็นพื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจน (ตามแบบฟอร์มดังเอกสารแนบ 1) และส่งข้อมูลมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาจะใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับจัดการประชุม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

2. กำหนดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 2) ตามแบบฟอร์มที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ด้านล่างนี้และขอให้คณะรวบรวมข้อมูลส่งไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาจะได้รวบรวมข้อมูลสำหรับจัดทำแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป  


เอกสารเพิ่มเติม
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ 1579/2564 (25 ต.ค. 64) 
2. เอกสารแนบ 1 แบบสำรวจพื้นที่เป้าหมายงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. เอกสารแนบ 2-1 แบบรวบรวมโครงการตามแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4. เอกสารแนบ 2-2 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter