เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

แจ้งการรายงานความก้าวหน้าทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitterตามที่ คณาจารย์ในหน่วยงานของท่านได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ทำสัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัยพร้อมทั้งเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนงานวิจัยงวดที่ 1 และนักวิจัยได้ดำเนินโครงการวิจัยระยะที่ 1 แล้วนั้น

เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการวิจัยและเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนงานวิจัยงวดที่ 2 ให้เป็นไปตามระบบและขั้นตอนการบริหารจัดการงานวิจัย ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ตามแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

โดยให้คณะรวบรวมแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 2 ชุดต่อ 1 โครงการ ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564

เอกสารแนบ
     1. ประกาศทุนประเภทโครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยที่บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
     2. ประกาศทุนประเภทโครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
     3. แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2564

   
CCI 000005 Copy
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
rspg
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey