เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   
กรอง
แสดง # 
โครงการวิพากษ์คู่มือวิธีการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures) ของหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 19 พฤษภาคม 2565 41
สวพ. สนับสนุนนักวิจัยเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่” รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 11 พฤษภาคม 2565 59
สวพ. รับสมัครนักวิจัยเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น นักวิจัย ระดับดี และบุคคลที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยชุมชนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 04 พฤษภาคม 2565 182
การปรับปรุงแก้ไขเสนอข้อเสนอการวิจัยทุนอุดหนุนงานวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) 12 เมษายน 2565 226
สวพ. ต้อนรับนักวิจัยจากประเทศสเปน 11 เมษายน 2565 141
การรายงานความก้าวหน้าทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 07 เมษายน 2565 181
การรายงานความก้าวหน้าผลผลิตของการวิจัยทุนอุดหนุนงานวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 05 เมษายน 2565 255
สวพ. ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ 29 มีนาคม 2565 154
สวพ. จัดโครงการอบรมการจัดการความรู้ (KM) “การเพิ่มทักษะการประชุมและการใช้โปรแกรมสำนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” 21 มีนาคม 2565 115
มน. เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2565 02 มีนาคม 2565 159

หมวดหมู่รอง

   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter