เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O13 - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


O14 - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 • ผลการดำเนินงาน :  1. ระบบบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เป็นระบบที่กำกับกลไกการสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขั้นตอนการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดทิศทางการวิจัย การเสนอโครงการวิจัย การอนุมัติโครงการวิจัยและทุนการวิจัย การทำสัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัย การติดตามและการรายงานผลการวิจัย เพื่อให้ผู้เสนอโครงการวิจัยทราบขั้นตอนและกระบวนการขอรับทุน สามารถวางแผนขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยได้

  2. ระบบการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
  เป็นระบบที่กำกับกลไก มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขั้นตอนการสนับสนุนบุคลากรในการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยพิจารณาจากการนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการจัดการประชุม

  3. ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
  สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทำคู่มืองานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และเล่มรวมคู่มือ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน

  4. งานทรัพย์สินทางปัญญา
       - คู่มือการขอจดทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2563
       - ขั้นตอนการขอรับบริการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา Flow chat

  5. งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
       - คู่มือวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOPs)
       - ขั้นตอนการดำเนินการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  6. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
       - ขั้นตอนการเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ

  7. งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
       โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มีกรอบแนวทางการดำเนินงานทั้งหมด 3 กรอบ 8 กิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ได้ร่วมสนองพระราชดำริฯ โดยดำเนินการจัดตั้งคณะคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการทำงานภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งมีหน้าที่จัดทำแผนแม่บทระยะ 5 ปีทีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) และจัดทำแผนแผนปฏิบัติงานโครงการประจำปี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.

  เอกสารแนบ  :  1. ระบบบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
  2. ระบบการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
  3.1 คู่มืองานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  3.2 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
  4. คู่มือการขอจดทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2563
  5. คู่มือวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOPs)
  6. ขั้นตอนการเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
  7. งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)


O15 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 • ผลการดำเนินงาน : 1. ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการฐานข้อมูลงานวิจัย ประกอบด้วย
  สรุปผลการดาวน์โหลดเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 897 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) ประกอบด้วย
       - ตุลาคม 2564 จำนวน 99 ครั้ง
       - พฤศจิกายน 2564 จำนวน 123 ครั้ง
       - ธันวาคม 2564 จำนวน 160 ครั้ง
       - มกราคม 2565 จำนวน 165 ครั้ง
       - กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 165 ครั้ง
       - มีนาคม 2565 จำนวน 185 ครั้ง

  2. งานทรัพย์สินทางปัญญา
       - คู่มือการขอจดทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2563 ข้อมูลสถิติการให้บริการ Downloads จำนวน 403 ครั้ง
       - แบบฟอร์มขอยื่นขอทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลสถิติการให้บริการ Downloads จำนวน 205 ครั้ง

  3. งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
       - คู่มือวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOPs) ข้อมูลสถิติการให้บริการ Downloads จำนวน 424 ครั้ง
       - แบบฟอร์มการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ข้อมูลสถิติการให้บริการ Downloads จำนวน 249 ครั้ง

  4. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
       - ใบสมัครรับบริการบ่มเพาะวิสาหกิจ ตั้งแต่ ต.ค. 2564-มี.ค. 2565 จำนวน 105 คน

  5. ฝ่ายบริการวิชาการ
  ข้อมูลสถิติการให้บริการของฝ่ายบริการวิชาการ โดยมีสถิติการให้บริการดาวน์โหลดข้อมูล ดังนี้
       - แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 ครั้ง
       - แบบสำรวจพื้นที่เป้าหมายงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 60 ครั้ง
       - แบบรวบรวมโครงการตามแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 57 ครั้ง
       - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการงานบริการวิชาการ เลขที่ 1579/2564 จำนวน 64 ครั้ง
       - แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 87 ครั้ง
       - แบบเสนอโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 6 ครั้ง
       - แบบเสนอโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผนวกกับ University as Marketplace ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 7 ครั้ง
       - แบบเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบท จำนวน 6 ครั้ง
       - ประกาศการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 35 ครั้ง
       - ประกาศโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 29 ครั้ง

  6. งานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  กองทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
       - สรุปมติการประชุมครั้งที่ 5-2564 จำนวนการดาวน์โหลด 45 ครั้ง
       - คู่มือ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) จำนวนการดาวน์โหลด 132 ครั้ง

  7. ฝ่ายบริหาร
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงานโดยคิดเป็นจำนวน (เรื่อง) ของผู้มารับบริการ (นักวิจัย/คณาจารย์/เจ้าหน้าที่/นักศึกษา/บุคคลภายในและบุคลากรภายนอก) จำนวนทั้งหมด 1,337 เรื่อง
  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย ดังนี้
       1. หนังสือภายนอก จำนวน 509 เรื่อง แยกออกเป็นรายเดือน ดังนี้
       ตุลาคม 2564 จำนวน 111 เรื่อง
            - งานวิจัย จำนวน 32 เรื่อง
            - งานบริหารและธุรการ/งานอื่น ๆ จำนวน 77 เรื่อง
            - งานบริการวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง
            - งานบ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 1 เรื่อง

       พฤศจิกายน 2564 จำนวน 107 เรื่อง
            - งานวิจัย จำนวน 40 เรื่อง
            - งานบริหารและธุรการ/งานอื่น ๆ จำนวน 65 เรื่อง
            - งานบ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 2 เรื่อง

       ธันวาคม 2564 จำนวน 81 เรื่อง
            - งานวิจัย จำนวน 29 เรื่อง
            - งานบริหารและธุรการ/งานอื่น ๆ จำนวน 51 เรื่อง
            - งานบ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 1 เรื่อง

       มกราคม 2565 จำนวน 52 เรื่อง
            - งานวิจัย จำนวน 24 เรื่อง
            - งานบริหารและธุรการ/งานอื่น ๆ จำนวน 26 เรื่อง
            - งานบริการวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง
            - งานบ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 1 เรื่อง

       กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 92 เรื่อง
            - งานวิจัย จำนวน 42 เรื่อง
            - งานบริหารและธุรการ/งานอื่น ๆ จำนวน 46 เรื่อง
            - งานบริการวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง
            - งานบ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 3 เรื่อง

       มีนาคม 2565 จำนวน 66 เรื่อง
            - งานวิจัย จำนวน 35 เรื่อง
            - งานบริหารและธุรการ/งานอื่น ๆ จำนวน 29 เรื่อง
            - งานบ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 2 เรื่อง

       2. บันทึกข้อความภายใน จำนวน 828 เรื่อง แยกออกเป็นรายเดือน ดังนี้
       ตุลาคม 2564 จำนวน 104 เรื่อง
            - งานวิจัย จำนวน 63 เรื่อง
            - งานบริหารและธุรการ/งานอื่น ๆ จำนวน 35 เรื่อง
            - งานบริการวิชาการ จำนวน 5 เรื่อง
            - งานบ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 1 เรื่อง

       พฤศจิกายน 2564 จำนวน 140 เรื่อง
            - งานวิจัย จำนวน 80 เรื่อง
            - งานบริหารและธุรการ/งานอื่น ๆ จำนวน 52 เรื่อง
            - งานบริการวิชาการ จำนวน 8 เรื่อง

       ธันวาคม 2564 จำนวน 121 เรื่อง
            - งานวิจัย จำนวน 61 เรื่อง
            - งานบริหารและธุรการ/งานอื่น ๆ จำนวน 53 เรื่อง
            - งานบริการวิชาการ จำนวน 7 เรื่อง

       มกราคม 2565 จำนวน 117 เรื่อง
            - งานวิจัย จำนวน 69 เรื่อง
            - งานบริหารและธุรการ/งานอื่น ๆ จำนวน 41 เรื่อง
            - งานบริการวิชาการ จำนวน 4 เรื่อง
            - งานบ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 3 เรื่อง

      กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 225 เรื่อง
            - งานวิจัย จำนวน 140 เรื่อง
            - งานบริหารและธุรการ/งานอื่น ๆ จำนวน 69 เรื่อง
            - งานบริการวิชาการ จำนวน 10 เรื่อง
            - งานบ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 6 เรื่อง

      มีนาคม 2565 จำนวน 121 เรื่อง
            - งานวิจัย จำนวน 90 เรื่อง
            - งานบริหารและธุรการ/งานอื่น ๆ จำนวน 19 เรื่อง
            - งานบริการวิชาการ จำนวน 8 เรื่อง
            - งานบ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 4 เรื่อง

      ทั้งนี้ เป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) โดยมีกระบวนการรับเรื่องเข้าไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อพิจารณา ตรวจสอบ ให้ความเห็น ให้ข้อมูล และเสนอแนะจากผู้มารับบริการให้ลุล่วงไปด้วยดี เป็นไปตามขั้นตอนการบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา

  เอกสารแนบ : 1. ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการฐานข้อมูลงานวิจัย
  2.1 สถิติการดาวน์โหลดคู่มือการขอจดทรัพย์สินทางปัญญา
  2.2 สถิติการดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอยื่นทรัพย์สินทางปัญญา
  3.1 สถิติการดาวน์โหลดคู่มือวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOPs)
  3.2 สถิติการดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  4. สถิติการดาวน์โหลดใบสมัครรับบริการบ่มเพาะวิสาหกิจ
  5. ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการฝ่ายบริการวิชาการ
  6. ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  7. ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการฝ่ายบริหาร


O16 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 • ผลการดำเนินงาน : ในรอบปี พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งพิจารณาจากประเด็นความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านสารสนเทศหน่วยงาน ผู้รับบริการ ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนจากทุกคณะ โดยในงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 4.06 คะแนน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

  เอกสารแนบ : รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของสถาบันวิจัยและพัฒนา


O17 - E-Service


O33 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter
   
การเข้าใช้งานเว็บไซต์ถือเป็นการยอมรับใน เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และเว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้-Cookies เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสำหรับท่าน
โดยขอให้ท่านได้ให้ความยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ หากไม่ให้ความยินยอม ท่านยังเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ต่อไป
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่   นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล   นโยบายการใช้คุกกี้