เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

O13 - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


O14 - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 • ผลการดำเนินงาน : 1. ระบบบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เป็นระบบที่กำกับกลไกการสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขั้นตอนการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดทิศทางการวิจัย การเสนอโครงการวิจัย การอนุมัติโครงการวิจัยและทุนการวิจัย การทำสัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัย การติดตามและการรายงานผลการวิจัย เพื่อให้ผู้เสนอโครงการวิจัยทราบขั้นตอนและกระบวนการขอรับทุน สามารถวางแผนขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยได้

  เอกสารแนบ  : 1. แผนภาพขั้นตอนระบบบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

 • ผลการดำเนินงาน : 2. ระบบการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เป็นระบบที่กำกับกลไก มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขั้นตอนการสนับสนุนบุคลากรในการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยพิจารณาจากการนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการจัดการประชุม

  เอกสารแนบ : 2. แผนภาพขั้นตอนระบบการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

 • ผลการดำเนินงาน : 3. ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม

  เอกสารแนบ : 3. แผนภาพขั้นตอนระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม


O15 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 • ผลการดำเนินงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มีจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงานโดยคิดเป็นจำนวน (เรื่อง) ของผู้มารับบริการ (นักวิจัย/คณาจารย์/เจ้าหน้าที่/นักศึกษา/บุคคลภายนอก) จำนวน 1,367 เรื่องแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย ดังนี้

 • 1. หนังสือภายนอก จำนวน 601 เรื่อง แยกออกเป็นรายเดือน ดังนี้
       ตุลาคม 2563 จำนวน 109 เรื่อง
            - งานวิจัย จำนวน 35 เรื่อง
            - งานบริการวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง
            - หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 2 เรื่อง
            - งานอื่น ๆ จำนวน 71 เรื่อง
       พฤศจิกายน 2563 จำนวน 73 เรื่อง
            - งานวิจัย จำนวน 34 เรื่อง
            - งานบริการวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง
            - งานอื่น ๆ จำนวน 37 เรื่อง
       ธันวาคม 2563 จำนวน 116 เรื่อง
            - งานวิจัย จำนวน 40 เรื่อง
            - งานบริการวิชาการ จำนวน 4 เรื่อง
            - หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 5 เรื่อง
            - งานอื่น ๆ จำนวน 67 เรื่อง
       มกราคม 2564 จำนวน 126 เรื่อง
            - งานวิจัย จำนวน 37 เรื่อง
            - งานบริการวิชาการ จำนวน 3 เรื่อง
            - หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 5 เรื่อง
            - งานอื่น ๆ จำนวน 81 เรื่อง
       กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 94 เรื่อง
            - งานวิจัย จำนวน 33 เรื่อง
            - งานบริการวิชาการ จำนวน 4 เรื่อง
            - งานอื่น ๆ จำนวน 57 เรื่อง
       มีนาคม 2564 จำนวน 83 เรื่อง
            - งานวิจัย จำนวน 30 เรื่อง
            - งานบริการวิชาการ จำนวน 5 เรื่อง
            - หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 2 เรื่อง
            - งานอื่น ๆ จำนวน 46 เรื่อง

  2. บันทึกข้อความภายใน จำนวน 766 เรื่อง แยกออกเป็นรายเดือน ดังนี้
       ตุลาคม 2563 จำนวน 122 เรื่อง
            - งานวิจัย จำนวน 63 เรื่อง
            - งานบริการวิชาการ จำนวน 8 เรื่อง
            - งานอื่น ๆ จำนวน 51 เรื่อง
       พฤศจิกายน 2563 จำนวน 107 เรื่อง
            - งานวิจัย จำนวน 61 เรื่อง
            - งานบริการวิชาการ จำนวน 5 เรื่อง
            - งานอื่น ๆ จำนวน 41 เรื่อง
       ธันวาคม 2563 จำนวน 144 เรื่อง
            - งานวิจัย จำนวน 102 เรื่อง
            - งานบริการวิชาการ จำนวน 7 เรื่อง
            - หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 2 เรื่อง
            - งานอื่น ๆ จำนวน 33 เรื่อง
       มกราคม 2564 จำนวน 172 เรื่อง
            - งานวิจัย จำนวน 121 เรื่อง
            - งานบริการวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง
            - หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 1 เรื่อง
            - งานอื่น ๆ จำนวน 48 เรื่อง
       กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 96 เรื่อง
            - งานวิจัย จำนวน 49 เรื่อง
            - งานบริการวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง
            - งานอื่น ๆ จำนวน 45 เรื่อง
       มีนาคม 2564 จำนวน 125 เรื่อง
            - งานวิจัย จำนวน 60 เรื่อง
            - งานบริการวิชาการ จำนวน 8 เรื่อง
            - งานอื่น ๆ จำนวน 57 เรื่อง

  ทั้งนี้เป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) โดยมีกระบวนการรับเรื่องเข้าไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อพิจารณา ตรวจสอบ ให้ความเห็น จากผู้มารับบริการให้ลุล่วงไปด้วยดี เป็นไปตามขั้นตอนการบริการของสถาบันวิจัยและพั

  ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการฐานข้อมูลงานวิจัย ประกอบด้วย
      - สรุปผลการดาวน์โหลดเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 204 ครั้ง ประกอบด้วย
            ตุลาคม 2563 จำนวน 47 ครั้ง
            พฤศจิกายน 2563 จำนวน 13 ครั้ง
            ธันวาคม 2563 จำนวน 31 ครั้ง
            มกราคม 2564 จำนวน 37 ครั้ง
            กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 34 ครั้ง
            มีนาคม 2564 จำนวน 42 ครั้ง

  ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประกอบด้วย
      - แบบฟอร์มการขอจริยธรรมแบบยกเว้น (Exemption) จำนวนการดาวน์โหลด 130 ครั้ง
      - แบบฟอร์มการขอจริยธรรมแบบเร่งรัด (Expedited) และเต็มรูปแบบ (Full board) จำนวนการดาวน์โหลด 143 ครั้ง

  ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกอบด้วย
      - สรุปมติการประชุมครั้งที่ 1-2564 จำนวนการดาวน์โหลด 27 ครั้ง

  ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการงานบริการวิชาการ ประกอบด้วย
      - แบบฟอร์มการขออนุมัติและดำเนินโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนการดาวน์โหลด 18 ครั้ง

  เอกสารแนบ : 1. ข้อมูลเชิงสถิติงานสารบรรณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  2. ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการฐานข้อมูลงานวิจัย
  3. ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  4. ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  5. ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการงานบริการวิชาการ


O16 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 • ผลการดำเนินงาน : ในรอบปี พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งพิจารณาจากประเด็นความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่  ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านสารสนเทศหน่วยงาน ผู้รับบริการ ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนจากทุกคณะ โดยในงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 4.33 คะแนน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

  เอกสารแนบ : รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของสถาบันวิจัยและพัฒนา


O17 - E-Service


O33 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • ผลการดำเนินงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้แทนรองคณบดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีหน้าที่ วางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย กำกับติดตามและตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานตลอดจนระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมถึงให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการ และเสนอความเห็นแก่ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

  เอกสารแนบ : คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ 1275 / 2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter