เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O13 - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


O14 - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 • ผลการดำเนินงาน : 1. ระบบบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เป็นระบบที่กำกับกลไกการสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขั้นตอนการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดทิศทางการวิจัย การเสนอโครงการวิจัย การอนุมัติโครงการวิจัยและทุนการวิจัย การทำสัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัย การติดตามและการรายงานผลการวิจัย เพื่อให้ผู้เสนอโครงการวิจัยทราบขั้นตอนและกระบวนการขอรับทุน สามารถวางแผนขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยได้

  เอกสารแนบ  : 1. แผนภาพขั้นตอนระบบบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

 • ผลการดำเนินงาน : 2. ระบบการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เป็นระบบที่กำกับกลไก มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขั้นตอนการสนับสนุนบุคลากรในการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยพิจารณาจากการนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการจัดการประชุม

  เอกสารแนบ : 2. แผนภาพขั้นตอนระบบการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

 • ผลการดำเนินงาน : 3. ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม

  เอกสารแนบ : 3. แผนภาพขั้นตอนระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม


O15 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 • ผลการดำเนินงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มีจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน โดยคิดเป็นจำนวน (เรื่อง) ของผู้มารับบริการ (นักวิจัย/คณาจารย์/เจ้าหน้าที่/นักศึกษา/บุคลากรภายนอก) จำนวนทั้งสิ้น 1,387 เรื่อง
                                 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
                                 1. หนังสือภายนอก จำนวน 535 เรื่อง แยกออกเป็น
                                    - งานวิจัย จำนวน 184 เรื่อง
                                    - งานบริการวิชาการ จำนวน 7 เรื่อง
                                    - งานบ่มเพาะวิสากิจ จำนวน 15 เรื่อง
                                    - งานอื่นๆ จำนวน 329 เรื่อง
                                 2. บันทึกข้อความภายใน จำนวน 852 เรื่อง แยกออกเป็น
                                    - งานวิจัย จำนวน 404 เรื่อง
                                    - งานบริการวิชาการ จำนวน 72 เรื่อง
                                    - งานบ่มเพาะวิสากิจ จำนวน 3 เรื่อง
                                    - งานอื่นๆ จำนวน 373 เรื่อง

                                 ทั้งนี้ เป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2563 โดยมีกระบวนการรับเรื่องเข้าไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อพิจารณ ตรวจสอบ ให้ความเห็น พัฒนา และสนับสนุนงานนั้นๆ จากผู้มารับบริการให้ลุล่วงไปด้วยดี เป็นไปตามขั้นตอนการบริหารของหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา และมหาวิทยาลัย

  เอกสารแนบ : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


O16 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 • ผลการดำเนินงาน : ในรอบปีการศึกษา 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งพิจารณาจากประเด็นความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านสารสนเทศหน่วยงาน ผู้รับบริการ ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนจากทุกคณะ ภายในระยะเวลาเดือนมีนาคม 2561 มีคะแนนผลกประเมิน 4.09 คะแนน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก

  เอกสารแนบ : รายงานผลการประเมินความพึงพอใจสถาบันวิจัยและพัฒนา


O17 - E-Service


O33 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • ผลการดำเนินงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้แทนรองคณบดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีหน้าที่ วางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย กำกับติดตามและตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานตลอดจนระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมถึงให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการ และเสนอความเห็นแก่ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

  เอกสารแนบ : 1. สั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ 1396/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
                        2. การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2562


O43 - มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

 • ผลการดำเนินงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมโดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากงานบริการวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน และกำหนดแนวทางการจัดทำโครงการบริการวิชาการโดยดำเนินงานตามขั้นตอนแผนภูมิการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม

                         การลงพื้นที่สำรวจความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคม เป็นแนวทางการดำเนินงานของงานบริการวิชาการเพื่อลงพื้นที่สำรวจความต้องการการรับบริการวิชาการ โดยรับฟังข้อเสนอ ปัญหา และความต้องการของชุมชนโดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการ

                          การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากงานบริการวิชาการ คือ โดยมหาวิทยาลัยจะกำหนดเป็นขั้นตอนในการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมและเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสถาบันและระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่

                          1) การกำหนดกลุ่มเป้าหมายต้องให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการกำหนดพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งการดำเนินงานจะอยู่ในรูปแบบคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการที่มาจากคณบดีจากทุกคณะ

                           2) การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากงานบริการวิชาการ โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนใหญ่จากกลุ่มเป้าหมายตามที่คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการกำหนดมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหา ความต้องการของชุมชนเพื่อให้คณะ 5 คณะใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดโครงการบริการวิชาการเพื่อบรรจุไว้ในแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณนั้นๆ

  เอกสารแนบ : แผนภูมิการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม


O48 - มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

 • ผลการดำเนินงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มีมาตรการตรวจสอบครอบคลุมใน 3 ประเด็น ดังนี้
                                 1. การลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก
                                 2. การลดการใช้ดุลพินิจในการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
                                 3. การลดการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล

 • เอกสารแนบ : ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter