เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

การทำสัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัย ประเภทวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ตามที่ บุคลากรภายในหน่วยงานของท่านได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประเภทวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้จัดสรรงบประมาณให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ แล้วนั้น

บัดนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติทุนวิจัยสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งประกาศทุนอุดหนุนงานวิจัยดังกล่าวและขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งบุคลากร ที่ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยดำเนินการจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัยและเอกสารประกอบสัญญา รับทุนอุดหนุนงานวิจัย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ในรายการด้านล่างนี้  และส่งไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561


เอกสารประกอบการทำสัญญา
ทุนอุดหนุนงานวิจัย ประเถทวิจัยสถาบัน
ลำดับ เอกสาร จำนวน
1  สัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัย รองรับการใช้งาน Adobe Acrobat Reader คู่มือการใช้งาน  
 
 โดยให้นักวิจัยดำเนินการกรอกข้อมูลดังนี้
  - ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับทุน งบประมาณ ให้ตรงตามประกาศฯ
  - หัวหน้าโครงการลงนามเป็นผู้รับทุนในสัญญารับทุน
  - คณบดีต้นสังกัดลงนามเป็นพยานในสัญญารับทุน
  - ผู้รับทุนลงลายมือชื่อที่มุมล่างขวาของสัญญารับทุนทุกหน้า
2 ชุด 
2  ข้อกำหนดและขอบเขตของงานวิจัย (TOR) 3 ชุด
3  แผนดำเนินงานวิจัยประกอบ TOR 3 ชุด
4  แผนการใช้เงิน งวดที่ 1-3[งวดที่ 1 (50%) งวดที่ 2 (40%) งวดที่ 3 (10%)] 3 ชุด
5  รายงานการใช้เงิน งวดที่ 1 (50%) 3 ชุด
6  รายงานการใช้เงิน งวดที่ 2 (40%) 3 ชุด
7  รายงานการใช้เงิน งวดที่ 3 (10%) 3 ชุด
8  ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 1 (ไม่ต้องระบุวันเดือนปี) 1 แผ่น
9  ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 2 (ไม่ต้องระบุวันเดือนปี) 1 แผ่น
10  ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 3 (ไม่ต้องระบุวันเดือนปี) 1 แผ่น
11  ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย (ประเภทงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน) 3 ชุด
   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
กุมภาพันธ์ 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
   
rspg
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey