เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

สวพ. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” เพื่อการรายงานความก้าวหน้าฯ และการรายงานการติดตามงบประมาณของแผนบูรณาการการวิจัยและ นวัตกรรม

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บัดนี้ถึงกำหนดเวลาที่นักวิจัยต้องรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย และเพื่อให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามระบบและกลไกงานวิจัย อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อการรายงานความก้าวหน้าฯ และการรายงานการติดตามงบประมาณของแผนบูรณาการการวิจัยและ นวัตกรรม" ในวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 103 อาคารวิทยบริการ 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงขั้นตอนและกระบวนการการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย และการรายงานการติดตามงบประมาณของแผนบูรณาการการวิจัยและ นวัตกรรมภายในระบบ NRMS และสามารถบันทึกข้อมูลลงในระบบ NRMS ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และเกิดประโยชน์สูงสุด

ดังนั้นสวพ. จึงขอเชิญนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และผู้ประสานงานวิจัยระดับคณะ จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว พร้อมทั้งเตรียมข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่จะบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ NRMS ในรูปแบบของ word และลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ มาพร้อมด้วย

##กำหนดการเข้าร่วมโครงการ
1. เวลา 08.30-12.00    สำหรับคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ
2. เวลา 13.00-16.30    สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

##หมายเหตุ
1. ประกาศทุนฯ ปี 2561 ประเภทโครงการวิจัยเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ http://research.pcru.ac.th/researchV2/index.php/component/attachments/download/953
2. ประกาศทุนฯ ปี 2561 ประเภทโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมชุมชน ความมั่งคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ http://research.pcru.ac.th/researchV2/index.php/component/attachments/download/954 

### กำหนดการ
เอกสารแนบ
FileDownloads
Download this file (610418084600.pdf)กำหนดการโครงการ114
   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
กุมภาพันธ์ 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
   
rspg
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey