เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

มรภ.พช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2561

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอแจ้งผู้สนใจที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีคุณสมบัติ (ดังเอกสารแนบ) จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และให้คณะรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 


หลักเกณฑ์ในการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัยจากเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. ประเภททุนอุดหนุนการวิจัยที่เปิดรับ
     1.1 ทุนอุดหนุนงานวิจัยสถาบัน งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท

2. ข้อเสนอการวิจัย ได้แก่
     2.1 ข้อเสนอการวิจัย (แบบ วจ001-บ) เสนอของบประมาณโครงการละไม่เกิน 10,000 บาท

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิส่งข้อเสนอการวิจัย
     3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การสนับสนุน
          ทุนอุดหนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560
          ข้อ 4 ผู้มีสิทธิขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือหัวหน้าชุดโครงการวิจัยต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
               (5) กรณีผู้ขอรับทุนวิจัยสถาบัน ต้องเป็นข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานราชการ ของมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเท่านั้นและตองเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผิดชอบตามตำแหน่งของตนเอง

4. การจัดทำข้อเสนอการวิจัย
     4.1 ทุนอุดหนุนงานวิจัยสถาบัน จัดทำข้อเสนอการวิจัย ดังนี้
          - ข้อเสนอการวิจัย (แบบ วจ001-บ) โครงการละ 3 ชุด
     4.2 ข้อเสนอการวิจัยต้องมีลายมือชื่อข้องผู้เกี่ยวข้องกับแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยทุกคน

5. การส่งข้อเสนอการวิจัย
     5.1 นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย
     5.2 คณะ / สำนัก / สถาบัน รวบรวมข้อเสนอการวิจัยส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
กุมภาพันธ์ 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
   
rspg
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey