เข้าสู่ระบบ
 
   

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

การนำเข้าข้อมูลโครงการวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดปฏิทินการเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 11 ตุลาคม 2560 นั้น

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงมีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” เพื่อให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผู้ประสานงานด้านงานวิจัยระดับคณะ เข้าใจในระบบบริหารจัดการงานวิจัย และสามารถบันทึกข้อมูลลงในระบบ NRMS ได้ถูกต้องและครบถ้วน ในวันที่ 2-4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และ วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ


    1. เอกสารแนบ 1
    2. เอกสารแนบ 2
    3. เอกสารแนบ 3
    4. เอกสารแนบ 4ขั้นตอนการดำเนินการ
     1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม template ข้อเสนอโครงการวิจัยปี 2562 โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่หัวข้อถัดไป และกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม template พร้อมแนบลายมือชื่อ ให้แล้วเสร็จ
     2. ให้นักวิจัยเตรียมไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยปี 2562 ตามแบบฟอร์ม template ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว มาในวันและเวลาตามเอกสารแนบ เพื่อนำเข้าข้อมูลโครงการวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
     3. บันทึกข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัยปี 2562 ผ่านระบบ NRMS (ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเบี้องต้น
     4. พิมพ์ข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRMS จำนวน 1 ชุด โดย
          4.1 แผนบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (พิมพ์หน้าแรกด้วยกระดาษสีเขียว)
          4.2 แผนบูรณาการงานวิจัยเพื่อผลิตและพัฒนาครู (พิมพ์หน้าแรกด้วยกระดาษสีเขียว)
          4.3 แผนบูรณาการงานวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ (พิมพ์หน้าแรกด้วยกระดาษสีฟ้า) 
     5. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าว กับผู้ประสานระดับคณะ เพื่อรวบรวมและนำส่งไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2560


แบบฟอร์ม template และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
      1. แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (templateIntegratedProgram) ประกอบการเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เป้าหมายที่ 1 2 และ 3)
      2. คำอธิบายการกรอก-templateResearchProgram (ชุดโครงการวิจัย).pdf
      3. แบบเสนอโครงการวิจัย (templateResearchProgram) ประกอบการเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เป้าหมายที่ 1 2 และ 3)
       4. คำอธิบายการกรอก-templateResearchProject (โครงการวิจัยและโครงการภายใต้ชุดโครงการวิจัย.pdf
      5. มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง


รายละเอียดเพิ่มเติม
      - การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปี 2562 (วช.) 
      - คำอธิบายการกรอกข้อมูลใน template (เป้าหมาย 1-3) (วช.) 


   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
มกราคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   
rspg
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey