เข้าสู่ระบบ
 

ทุนอุดหนุนการวิจัย  

   
   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

การติดตามการดำเนินงานวิจัย ประเภทงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 3)

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำ (ร่าง) บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตขยายระยะเวลา การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและขออนุญาตเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 3 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตขยายระยะเวลาการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและขออนุญาตเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ยังไม่เบิกเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 3 ให้ดำเนินการ ดังนี้
     1. ส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จำนวน 3 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น
     2. ส่งหลักฐานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จำนวน 1 ชุด
     3. ปิดโครงการวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
     4. ส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 1 2 และ 3
     5. จัดทำบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตขยายระยะเวลาการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและ ขออนุญาตเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 3 จำนวน 1 ชุด (เอกสารแนบ)

โดยคณะรวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 8 กันยายน 2560 หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 3 ได้
 
เอกสารแนบ
FileDownloads
Download this file (600825133257.doc)1. เอกสารแนบ81
   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
กุมภาพันธ์ 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
   
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey