เข้าสู่ระบบ
 
   

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

การติดตามการดำเนินงานวิจัย ประเภทงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 3)

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำ (ร่าง) บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตขยายระยะเวลา การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและขออนุญาตเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 3 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตขยายระยะเวลาการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและขออนุญาตเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ยังไม่เบิกเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 3 ให้ดำเนินการ ดังนี้
     1. ส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จำนวน 3 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น
     2. ส่งหลักฐานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จำนวน 1 ชุด
     3. ปิดโครงการวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
     4. ส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 1 2 และ 3
     5. จัดทำบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตขยายระยะเวลาการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและ ขออนุญาตเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 3 จำนวน 1 ชุด (เอกสารแนบ)

โดยคณะรวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 8 กันยายน 2560 หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 3 ได้
 
เอกสารแนบ
FileDownloads
Download this file (600825133257.doc)1. เอกสารแนบ114
   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
มกราคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   
rspg
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey