เข้าสู่ระบบ
 
   

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภทงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

หลักเกณฑ์ในการส่งข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภทงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


1. ประเภททุนอุดหนุนการวิจัยที่เปิดรับ
     1.1 งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (รายละเอียดทุนฯ)
     1.2 งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (รายละเอียดทุนฯ)

2. แนวทางการจัดทำงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (จากการประชุม วช. วันที่ 21 ส.ค. 60)
     เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
     เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน และความมั่นคง
     เป้าหมายที่ 3 แผนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ และขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
     เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศและเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง

3. พื้นที่เป้าหมาย
     อำเภอเข้าค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

4. ข้อเสนอการวิจัยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
     4.1 ประเภทแผนงานวิจัย จะต้องมีความเชื่อมโยงระหว่างโครงการวิจัยย่อยที่มีเป้าหมายของงานวิจัยร่วมกัน ประกอบด้วย โครงการแผน 1 โครงการ (แบบ วจ001-ช) และโครงการย่อยในแผนงานวิจัยจำนวน 3-5 โครงการ (แบบ วจ001-ด) เสนอของบประมาณได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท
     4.2 ประเภทโครงการวิจัย (แบบ วจ001-ด) จะต้องมีเป้าหมายของผลงานวิจัยที่ชัดเจนนำไปใช้ประโยชน์ได้ เสนอของบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท

5. คุณสมบัติผู้มีสิทธิส่งข้อเสนอการวิจัย
     เป็นผู้มีคุณสมบัติ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2557 ทุกประการ (ดาวน์โหลดประกาศฯ)

6. การจัดทำข้อเสนอการวิจัย
     6.1 นักวิจัยจัดทำข้อเสนอการวิจัย (แบบ วจ001-ช/แบบ วจ001-ด) และแบบแสดงรายละเอียดงบประมาณ (แบบ วจ 001-ง) จำนวนโครงการละ 5 ชุด พร้อมบันทึกไฟล์ข้อเสนอการวิจัย ในรูปแบบของ Microsoft word และไฟล์แบบแสดงรายละเอียดงบประมาณ ในรูปแบบ Microsoft Excel ลงแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น
     6.2 ข้อเสนอการวิจัยต้องมีลายมือชื่อข้องผู้เกี่ยวข้องกับแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยทุกคน
     6.3 ข้อเสนอการวิจัย นักวิจัยต้องมีหนังสือรับรองผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ/หรือจริยธรรมการวิจัยในสัตว์
     6.4 มีหนังสือรับรองโครงการวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และ/หรือจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ (ถ้ามี)

7. การส่งข้อเสนอการวิจัย
     7.1 นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย
     7.2 คณะรวบรวมข้อเสนอการวิจัย ส่งไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560


แบบเสนอโครงการวิจัย
ภาคผนวกแนวปฏิบัติขั้นตอนการดำเนินการยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

    ดาวน์โหลดเอกสาร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

2. แนวทางการจัดทำงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (จากการประชุม วช. วันที่ 21 ส.ค. 60)

            เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

            เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน   และความมั่นคง

            เป้าหมายที่ 3 แผนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ      และขีดความสามารถทางเทคโนโลยี

            เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศและเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง

   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
มกราคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   
rspg
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey