เข้าสู่ระบบ
 
   

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏฌพชรบูรณ์ มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาองค์กร แห่งการเรียนรู้ด้านงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 103 อาคารวิทยบริการ 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรที่ประสานงานด้านงานวิจัยของคณะ ได้รับทราบกระบวนการทำงานของระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มีความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเกิดประโยชน์สูงสุด

     โครงการฯ ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานด้านงานวิจัยระดับหน่วยงาน การติดตามและประมวลผลข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิจัย จึงขอให้ท่านพิจารณาส่งผู้บริหารและบุคลากรที่ประสานงานด้านงานวิจัย จำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมโครงการฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ กลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560
   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
มกราคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   
rspg
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey