เข้าสู่ระบบ
 

ทุนอุดหนุนการวิจัย  

   
   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภทงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


หลักเกณฑ์ในการส่งข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภทงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. ประเภททุนอุดหนุนการวิจัยที่เปิดรับ
     1.1 งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (รายละเอียดทุนฯ)
     1.2 งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (รายละเอียดทุนฯ)

2. ข้อเสนอการวิจัยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
     2.1 ประเภทแผนงานวิจัย ต้องประกอบด้วย โครงการแผน 1 โครงการ (แบบ วจ001-ช) และโครงการย่อยในแผนงานวิจัยจำนวน 3-5 โครงการ (แบบ วจ001-ด) เสนอของบประมาณได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท
     2.2 ประเภทโครงการวิจัย (แบบ วจ001-ด) เสนอของบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิส่งข้อเสนอการวิจัย
     เป็นผู้มีคุณสมบัติ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2557 ทุกประการ (ดาวน์โหลดประกาศฯ)

4. การจัดทำข้อเสนอการวิจัย
     4.1 นักวิจัยจัดทำแบบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย (แบบ วจ.001-ส)
     4.2 นักวิจัยจัดทำข้อเสนอการวิจัย (แบบ วจ001-ช/แบบ วจ001-ด) และแบบแสดงรายละเอียดงบประมาณ (แบบ วจ 001-ง) จำนวนโครงการละ 5 ชุด พร้อมบันทึกไฟล์ข้อเสนอการวิจัย ในรูปแบบของ Microsoft word และไฟล์แบบแสดงรายละเอียดงบประมาณ ในรูปแบบ Microsoft Excel ลงแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น
     4.3 ข้อเสนอการวิจัยต้องมีลายมือชื่อข้องผู้เกี่ยวข้องกับแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยทุกคน
     4.4 ข้อเสนอการวิจัย นักวิจัยต้องมีหนังสือรับรองผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ/หรือจริยธรรมการวิจัยในสัตว์
     4.5 มีหนังสือรับรองโครงการวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และ/หรือจริยธรรมการวิจัยในสัตว์

5. การส่งข้อเสนอการวิจัย
     5.1 นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย
     5.2 คณะรวบรวมข้อเสนอการวิจัย ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559


แบบเสนอโครงการวิจัย
ภาคผนวก
แนวปฏิบัติขั้นตอนการดำเนินการยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

    ดาวน์โหลดเอกสาร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   ดาวน์โหลดเอกสาร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

 
   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
กุมภาพันธ์ 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
   
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey