เข้าสู่ระบบ
 

ทุนอุดหนุนการวิจัย  

   
   

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

ทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 

|| ระเบียบข้อบังคับ || ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย || แบบเสนอโครงการวิจัย || การทำสัญญา || ราคากลาง || รายงานความก้าวหน้า || รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ || แบบฟอร์มอื่น ๆ || เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ||เล่มคู่มือ ||

ระเบียบข้อบังคับ
ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยแบบเสนอโครงการวิจัยการทำสัญญา

 
 • 4-แผนการใช้เงินงวดที่ 1-3 (ใช่ช่วงเดือน)     
 • 5-รายงานการใช้เงินงวดที่ 1 2 3     
 • 6-ใบสำคัญรับเงิน     
 • 7-แบบแสดงวงเงินงบประมาณ (ป.ป.ช.)     


 • ราคากลาง  รายงานความก้าวหน้า  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  แบบฟอร์มอื่น ๆ  เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง


  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  ภาคผนวก  เล่มคู่มือ

     
  สายตรงถึงผู้อำนวยการ
  056 - 717141
     
  rspg
  journal
  journal doc
  library
  rdb
  service
  Ethics Researcherpng Page1-crop
  Kham Sap Theknik
  qa-research
     
  570716150623
     
  Survey