เข้าสู่ระบบ
 

ทุนอุดหนุนการวิจัย  

   
   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 

|| ระเบียบข้อบังคับ || ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย || แบบเสนอโครงการวิจัย || การทำสัญญา || ราคากลาง || รายงานความก้าวหน้า || รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ || แบบฟอร์มอื่น ๆ || เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง || ภาคผนวก || เล่มคู่มือ ||

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ระเบียบข้อบังคับประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยแบบเสนอโครงการวิจัยการทำสัญญา

 
 • 4-แผนการใช้เงินงวดที่ 1-3 (ใช่ช่วงเดือน)     
 • 5-รายงานการใช้เงินงวดที่ 1 2 3     
 • 6-ใบสำคัญรับเงิน     
 • 7-แบบแสดงวงเงินงบประมาณ (ป.ป.ช.)     


 • ราคากลาง  รายงานความก้าวหน้า  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  แบบฟอร์มอื่น ๆ  เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง  ภาคผนวก  เล่มคู่มือ

     
  สายตรงถึงผู้อำนวยการ
  056 - 717141
     
  journal
  journal doc
  library
  rdb
  service
  Ethics Researcherpng Page1-crop
  Kham Sap Theknik
  qa-research
     
  570716150623
  570728141259
     
  Survey