เข้าสู่ระบบ
 

ทุนอุดหนุนการวิจัย  

   
   

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไป

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 

|| ระเบียบข้อบังคับ || แบบเสนอโครงการ || ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย || การทำสัญญา || ราคากลาง || รายงานความก้าวหน้า ||
|| รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ || แบบฟอร์มอื่น ๆ || เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง || เล่มคู่มือ ||

942652 363710443756905 584221639 ndownload

ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไป

ระเบียบข้อบังคับ

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย

การทำสัญญา

ราคากลาง

รายงานความก้าวหน้า

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

เล่มคู่มือ


เอกสารแนบ
FileDownloads
Download this file (0-1-561129162710.doc)0-1-แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยทั่วไป 2557748
Download this file (0-2-561129162842.pdf)0-2-แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2556 - 2559)355
Download this file (0-3-561129163007.pdf)0-3-ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ. 2555 - 2559) ภาคเหนือ595
Download this file (561126-3-1-561126135423.docx)2-1-เอกสารประกอบการทำสัญญาทุน664
Download this file (4-570929150400 (2).doc)2-4-แผนการใช้เงินงวดที่ 1-3 (ใช่ช่วงเดือน)612
Download this file (5-570929150400 (1).doc)2-5-รายงานการใช้เงินงวดที่ 1 2 3677
Download this file (56-02-7-561126141821.docx)2-7-หนังสือค้ำประกัน483
Download this file (2-580325160540.doc)3-1-แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า335
Download this file (570908094207.pdf)4-1-แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์587
Download this file (vj002-570702102637.docx)570702-วจ002-แบบฟอร์มสรุปเงินสนับสนุนงานวิจัย264
Download this file (vj003-570702102614.docx)570702-วจ003-แบบฟอร์มรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์1084
Download this file (vp001-570903142627.docx)570702-วผ001-แบบฟอร์มรับรองงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแ710
Download this file (vp002-570903142627.docx)570702-วผ002 แบบฟอร์มรับรองการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย หลังการเข้าร่วมอบรมโครงกา442
Download this file (570905103036.pdf)570905-แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 55-59 ปรับปรุง พ.ศ. 2557425
Download this file (1570926161321.pdf)570926-การกำหนดอัตรากลางค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอุดหนุนทุนอุดหนุนการวิจัย1757
Download this file (3570926161337.pdf)570926-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 11-09-2557606
Download this file (5570926161359.pdf)570926-หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยฯ 15-09-571825
   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
rspg
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey