เข้าสู่ระบบ
 

ทุนอุดหนุนการวิจัย  

   
   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ethics Researcherpng Page1

จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการ "จัดทำมาตรฐานคุณภาพนักวิจัย" ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่แสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมุ่งหมายให้นักวิจัยใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ที่แสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติในจรรยาวิชาชีพที่เป็นไปตามหลักวิชาการและวิชาชีพวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักวิจัยของประเทศไทย สู่ระดับสากล ซึ่งเนื้อหาในจรรยาวิชาชีพของนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติแบ่งออกเป็น 5 ส่วนสำคัญ คือ

     (1) จรรยาวิชาชีพของนักวิจัย และแนวทางปฏิบัติ
     (2) จรรยาวิชาชีพในการทำวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
     (3) แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต่อผู้อื่นและหน่วยงาน
     (4) แนวทางปฏิบัติของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
     (5) การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพ

Download : จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ

   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
570728141259
   
Survey