เข้าสู่ระบบ
 

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินการของผู้ได้รับทุนต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2554 2555 และ 2556

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ติดตามผลการดำเนินงานทุนต่าง ๆ
     สำนักบริหารโครงการฯ ขอติดตามผลการดำเนินงานของผู้ได้รับทุนต่าง ๆ ได้แก่ ทุนปริญญาเอกในประเทศ ทุนแลกเปลี่ยน/ทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ ทุนเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ทุนสนับสนุนการวิจัย ณ ต่างประเทศ และโครงการบริหารจัดการ

โดยผู้รับทุนใช้แบบฟอร์มดังไฟล์แนบ
   
  • RD PCRU NEWS
  • ข่าวทุนวิจัย
  • ประกาศ/คำสั่ง
  • อบรม/สัมมนา
  • จดหมายข่าว
Prev Next Page:

โครงการคลินิกวิจัย

17-03-2557 Hits:50

โครงการคลินิกวิจัย

วันที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศันสนีย์ อุตมอ่าง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประ... Read more

การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

12-03-2557 Hits:335

การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เอกสารประกอบการนำเสนอรายงานความก้าวหน้า ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันท... Read more

ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งานบ่มเพาะวิสาหกิจ

06-02-2557 Hits:141

ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งานบ่มเพาะวิสาหกิจ

ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งานบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ... Read more

โครงการวิจัยสัญจร (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)

03-02-2557 Hits:98

โครงการวิจัยสัญจร (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พณณา ตั้งวรรณวิทย์ ผู้อำนวยการสถา... Read more

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย กิจกรรมที่ 1 การสร้างความร่วมมือกับแหล่งทุนภายนอก

29-01-2557 Hits:92

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย กิจกรรมที่ 1 การสร้างความร่วมมือกับแหล่งทุนภายนอก

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.ปรื่อง จันดา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เ... Read more

โครงการสร้างความร่วมมือกับแหล่งทุนภายนอก

21-01-2557 Hits:170

โครงการสร้างความร่วมมือกับแหล่งทุนภายนอก

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ... Read more

กิจกรรม “ แข่งขันตอบคำถามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ”

16-01-2557 Hits:276

กิจกรรม “ แข่งขันตอบคำถามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ”

รายละเอียดกิจกรรม “แข่งขันตอบคำถามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ในงานราชภัฏวิชาการ วันที่ 15 ก... Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ชมรมผู้ประกอบการยุคใหม่ งานบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

13-01-2557 Hits:218

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ชมรมผู้ประกอบการยุคใหม่ งานบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

รายละเอียด 1. คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการยุคใหม่      1.1 นักศึกษาใน... Read more

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำงานบ่มเพาะวิสาหกิจ

13-01-2557 Hits:423

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำงานบ่มเพาะวิสาหกิจ

รายละเอียดกิจกรรม “ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำงานบ่มเพาะวิสาหกิจ”ระหว่างวันที่ 10 -31 มกราคม พ.ศ. ... Read more

การประชุมชี้แจงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

12-12-2556 Hits:129

การประชุมชี้แจงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศันสนีย์ อุตมอ่าง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการประ... Read more

การประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

28-11-2556 Hits:144

การประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

การประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556... Read more

ขอเขิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

27-11-2556 Hits:138

ขอเขิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

     ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับทุนอุดหนุนการวิจัยให้... Read more

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย อ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ในวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร

19-11-2556 Hits:201

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย อ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ในวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร

เนื่องด้วย อ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีก... Read more

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

11-11-2556 Hits:331

สืบเนื่องจากการประชุม คณะอนุกรรมการวิจัยเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง (กลุ่มงานวิจัยและนวั... Read more

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ

24-10-2556 Hits:179

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้1. สำเนาหนังสือสำนักปลัดกระ... Read more

การประชุมครั้งที่ 4/2556 คณะกรรมการทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2556

16-10-2556 Hits:216

การประชุมครั้งที่ 4/2556 คณะกรรมการทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2556

การประชุมครั้งที่ 4/2556 คณะกรรมการทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2556 ... Read more

Prev Next Page:

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง ประจำปีงบประมาณ 2557

08-04-2557 Hits:21

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง ประจำปีงบประมาณ 2557

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 ด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง ด้วยสำนักงานคณะกรรมการว... Read more

ประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๗

03-04-2557 Hits:29

ประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๗

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยในสถาบันการศึกษา แล... Read more

การขยายระยะเวลาแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าการเผาในที่โล่ง และมลพิษหมอกควัน

24-02-2557 Hits:88

การขยายระยะเวลาแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าการเผาในที่โล่ง และมลพิษหมอกควัน

การขยายระยะเวลาแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า... Read more

การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2557 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)

17-01-2557 Hits:274

การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2557 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดีย ได้ตกลงให้มีการ... Read more

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

09-01-2557 Hits:200

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีความประสงค์ให้ทุนอุดหนุนการ... Read more

Partnership of Enhance Engaging in Research (PEER) Science & PAN-American Advanced Studied Institutes (PASI)

27-12-2556 Hits:218

Partnership of Enhance Engaging in Research (PEER) Science & PAN-American Advanced Studied Institutes (PASI)

ด้วยสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงวอชิงตัน แจ้งว่า Nat... Read more

ทุนไปวิจัยที่ญี่ปุ่น Matsumae International Foundation 2015

27-12-2556 Hits:236

ทุนไปวิจัยที่ญี่ปุ่น Matsumae International Foundation 2015

Matsumae International Foundation (MIF) จะให้ทุนวิจัยภายใต้โครงการ Research Fellowship Program 2015 ... Read more

โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานทดแทน

18-12-2556 Hits:193

โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานทดแทน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประสงค์จะให้ทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรัก... Read more

โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน

18-12-2556 Hits:226

โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประสงค์จะให้ทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรัก... Read more

ประกาศรับสมัครทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา ประจำปี 2557 โดยสำนักงาน ก.พ.

26-11-2556 Hits:268

ประกาศรับสมัครทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา ประจำปี 2557 โดยสำนักงาน ก.พ.

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2557 (ทุนบุคลทั่วไประดับปร... Read more

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2557

11-11-2556 Hits:373

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2557

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (The National Research Council of... Read more

ชี้แจ้งการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2557 ทั้งแบบเดิมและแบบแข่งขัน ทุน สกอ.

29-08-2556 Hits:608

ชี้แจ้งการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2557 ทั้งแบบเดิมและแบบแข่งขัน ทุน สกอ.

เพื่อให้การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรง... Read more

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินการของผู้ได้รับทุนต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2554 2555 และ 2556

26-07-2556 Hits:478

ติดตามผลการดำเนินงานทุนต่าง ๆ      สำนักบริหารโครงการฯ ขอติดตามผลการดำเนินงานของผู้ได... Read more

นิทรรศการการทางวิชาการ 55 ปี มจพ.ก้าวไกลสู่สากล

31-01-2557 Hits:146

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานนิทรรศการวิชาการ 55 ปี มจพ. ก้าวไกลสู่สากล ร... Read more

Prev Next Page:

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ได้กำหนดจัดดฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิชาการและการวิจัย ประจำปี 2557

21-03-2557 Hits:112

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ได้กำหนดจัดดฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิชาการและการวิจัย ประจำปี 2557

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ได้กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร ด้านวิชาการและการวิจัย ประจำปี 2557โดยมีวัตถุประสง... Read more

ขอเชิญส่งผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Writing for Publication

17-03-2557 Hits:50

ตามมติที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ให้กำหนดจัด โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ Writing for P... Read more

ม.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี จัดฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

10-03-2557 Hits:52

ม.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี จัดฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่... Read more

หลักสูตรการอบรมประจำปีงบประมาณ 2557 สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

31-01-2557 Hits:170

หลักสูตรการอบรมประจำปีงบประมาณ 2557 สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ด้วย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดอบรมหลักสูตรการอบรมประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อ... Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

22-01-2557 Hits:188

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยรุ่นใหม่โ... Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยสัญจร

04-01-2557 Hits:187

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยสัญจร

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กำหนดจัดโครงการวิจัยสัญจร ระหว่างวันที่ 9 - 23 ม... Read more

เรียนเชิญร่วมส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาเพื่อนำเสนอในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)"

02-01-2557 Hits:874

เรียนเชิญร่วมส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาเพื่อนำเสนอในงาน  "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)"

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Res... Read more

แจ้งเลื่อนการอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์แรงเสริม-แรงต้าน (Force Field Analysis)"

27-12-2556 Hits:246

แจ้งเลื่อนการอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์แรงเสริม-แรงต้าน (Force Field Analysis)"

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“การวิเคราะห์แรงเสริม-แรงต้าน... Read more

กองบริหารการวิจัย ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง Human Subject Protection Course

27-12-2556 Hits:169

กองบริหารการวิจัย ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง Human Subject Protection Course

  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนรศวร ขอเชิญบุคลากรเข้าร่ว... Read more

โครงการบริการวิชาการเตรียมความพร้อมภาษาอาเซียนสำหรับงานวิจัย

05-08-2556 Hits:1117

โครงการบริการวิชาการเตรียมความพร้อมภาษาอาเซียนสำหรับงานวิจัย

โครงการบริการวิขาการแก่สังคม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียนเพื่องานวิจัย ระหว่างวันที่ 13-14 ... Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย

14-06-2556 Hits:1075

ตามที่  สถายันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ... Read more

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร (ปขมท.) ครั้งที่ ๒

07-06-2556 Hits:656

     ด้วยที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ( ปขมท.) ร่... Read more

โครงการฝึกอบรมและจัดส่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

31-05-2556 Hits:744

สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 จำ... Read more

ตอบขอบคุณ

30-05-2556 Hits:571

            กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพั... Read more

ระบบการให้บริการเทคโนโลยีทางการศึกษา EES : e-Education Services

30-05-2556 Hits:881

สำนักส่งเสริมการลงทุนและบริการสินทรัพย์ หน่วยงานในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้ดำเนินโำดรงการ... Read more

ประชุมสัมนาทางวิชาการประชาคมอาเซียนกับเอเชียตะวันออกครั้งที่ ๒

27-05-2556 Hits:519

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดประชุมสัมนาทางวิชาการประชาคมอาเซียนกับเอเชียต... Read more

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑

23-05-2556 Hits:607

ฉบับนี้เป็นปฐมบทของสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่มีเรื่องเล่าต่าง ๆ มากมายที่จะให้คณาจารย์ นักวิจัย ในมหาวิ... Read more

next
prev
   

ประชุมวิชาการ / นำเสนอผลงานวิจัย

   
ผศ.ศันสนีย์  อุตมอ่าง
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา
ผศ.ดร.พณณา  ตั้งวรรณวิทย์
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
   
เมษายน 2014
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
00 1
   
journal
journal doc
library
rdb
30-1-2557 12-11-58
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
   
00
   
192692
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
337
550
337
187694
13487
26220
192692
Your IP: 172.16.0.4
Server Time: 2014-04-20 15:13:57
   
logo trf b 216082 223546534437593 1411748530 n-crop tcibanner 634714823069725000 rgj NRPMLogo s