เข้าสู่ระบบ
 

ทุนอุดหนุนการวิจัย  

   
   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ตามที่  สถายันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและคุณภาพงานวิจัยให้กับอาจารย์รุ่นใหม่ ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย งานบริการวิชาการและสร้างเครือข่ายนักวิจัยรุ่นใหม่ให้กับคณาจารย์บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 5 เรื่อง "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการนำเสนอและการเขียนเชิงวิชาการกับประเทศในกลุ่มอาเซียน" ในระหว่างวันที่ 10 - 13 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมเฉิลพระบารมี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบ
FileDownloads
Download this file (scan0001.pdf)บันทึกข้อความ187
   
  • RD PCRU NEWS
  • ข่าวทุนวิจัย
  • อบรม/สัมมนา
Prev Next Page:

การทำสัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัย ประเภทวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

03-02-2559 Hits:84

การทำสัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัย ประเภทวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เอกสารประกอบการทำสัญญาทุนอุดหนุนงานวิจัย ประเถทวิจัยสถาบัน ลำดับ เอกสาร จำนวน ... Read more

การทำสัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัย โครงการวิจัยโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ปี 59

13-01-2559 Hits:141

เอกสารประกอบการทำสัญญาทุนอุดหนุนงานวิจัย โครงการวิจัยโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ล... Read more

การประชุมชี้แจงโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ITA)

09-12-2558 Hits:215

การประชุมชี้แจงโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ITA)

เมื่อวันที่ 9 ธค. 58 เวลา 10.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.ดร. พณณา ... Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) 58

12-11-2558 Hits:208

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) 58

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 58 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.เปรื่อง จันดา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ให้เ... Read more

การแนะนำให้ความรู้ เรื่อง “การบันทึกข้อมูลทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดินฯ 59 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)”

28-10-2558 Hits:192

การแนะนำให้ความรู้ เรื่อง “การบันทึกข้อมูลทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดินฯ 59 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)”

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 58 เวลา 13.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.ดร.พณณา... Read more

การทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปี 59

19-10-2558 Hits:974

การทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปี 59

{pdf}http://research.pcru.ac.th/researchV2/index.php/component/attachments/download/644{/pdf} ... Read more

สวจ. ขอเชิญการประชุมชี้แจงการดำเนินการวิจัย ประเภทงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2558

14-10-2558 Hits:318

สวจ. ขอเชิญการประชุมชี้แจงการดำเนินการวิจัย  ประเภทงบประมาณแผ่นดิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ครั้งที่ 1/2558

การประชุมชี้แจงการดำเนินการวิจัย ประเภทงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2558ในวั... Read more

ซักซ้อมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557

02-10-2558 Hits:223

ซักซ้อมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 58 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการซักซ้อมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ... Read more

การแก้ไขเบื้องต้น กรณี ERROR ในการพิมพ์ข้อเสนอการวิจัย ผ่านระบบ NRMS

25-09-2558 Hits:345

การแก้ไขเบื้องต้น กรณี ERROR ในการพิมพ์ข้อเสนอการวิจัย ผ่านระบบ NRMS

ปัญหานี้คาดว่าอาจจะเกิดจากขั้นตอนในการแปลงไฟล์ TemplateResearch ของระบบ NRMS จาก MS WORD เป็น PDF ซึ... Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

08-09-2558 Hits:277

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 58 เวลา 9.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.ดร.พณณา ตั้งวรร... Read more

การประชุมติดตามการดำเนินโครงการของนักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

02-09-2558 Hits:245

การประชุมติดตามการดำเนินโครงการของนักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

     เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2558 เวลา 10.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบ... Read more

เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภทงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

13-07-2558 Hits:1328

เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภทงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หลักเกณฑ์ในการส่งข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย ประเภทงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมา... Read more

ม.รภ.พช เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

07-07-2558 Hits:599

ม.รภ.พช เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันท... Read more

ม.รภ.พช เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทงบประมาณแผนดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

06-07-2558 Hits:1420

ม.รภ.พช เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทงบประมาณแผนดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตามที่ มติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 /2558 วันที่ 23 มิ... Read more

Prev Next Page:

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่องการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบที่ 2)

01-02-2559 Hits:41

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่องการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบที่ 2)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่องการวิจัยแ... Read more

วช. รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย - เกาหลี (NRCT - NRF) ประจำปี 2559

29-01-2559 Hits:40

  วช. รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย - เกาหลี (NRCT - NRF) ประจำปี 2559

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The National Research ... Read more

ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประเภทกำหนดเรื่อง ประจำปีงบประมาณ 2559

23-12-2558 Hits:126

ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประเภทกำหนดเรื่อง ประจำปีงบประมาณ 2559

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการท... Read more

สหภาพยุโรป สหภาพยุโรป ประจำประเทศไทยขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการของไทยสมัครเข้าร่วมโครงการ Erasmus+

23-12-2558 Hits:126

สหภาพยุโรป สหภาพยุโรป ประจำประเทศไทยขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการของไทยสมัครเข้าร่วมโครงการ Erasmus+

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทยขอเชิญชวนนั... Read more

การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2558 โดย มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์

04-12-2558 Hits:172

การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2558 โดย มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ให้ทุนการศึกษ... Read more

ผลการพิจารณาการจัดสรรทุน สกอ 59 ม.รภ.พช

24-11-2558 Hits:317

ผลการพิจารณาการจัดสรรทุน สกอ 59 ม.รภ.พช

{pdf}http://research.pcru.ac.th/researchV2/index.php/component/attachments/download/655{/pdf} Read more

สกอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

16-11-2558 Hits:197

สกอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีความประสงค์จะให้การสนับสนุน งบประมาณดำเนินโครงการวิจั... Read more

สกอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

16-11-2558 Hits:207

สกอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีความประสงค์จะให้การสนับสนุน งบประมาณดำเนินโครงการวิจั... Read more

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่องผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน ประจำปี 2559 (รอบที่ 2)

06-11-2558 Hits:216

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่องผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน ประจำปี 2559 (รอบที่ 2)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่องผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุท... Read more

สกอ. ประกาศขอเลื่อนผลการพิจารณาทุนวิจัย ประจำปี 2559

02-11-2558 Hits:326

สกอ. ประกาศขอเลื่อนผลการพิจารณาทุนวิจัย ประจำปี 2559

ตามหนังสือที่ ศธ 0509(7) / ว236 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึก... Read more

ศวส. ประกาศการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ศูนย์วิจัยปัญหาสุราประจำปี พ.ศ. 2559

27-10-2558 Hits:235

ศวส. ประกาศการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ศูนย์วิจัยปัญหาสุราประจำปี พ.ศ. 2559

     ด้วยแผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ได้รับเงินการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุน สน... Read more

วช. รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ไทย-จีน ประจำปี 2559

05-10-2558 Hits:297

วช. รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ไทย-จีน ประจำปี 2559

ประกาศทุนตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - จีน ประจำปี 2559ระยะเวลาและการดำ... Read more

สวก. ประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย และโครงการฝึกอบรมประจำปีงบฯ 2559

05-10-2558 Hits:360

สวก. ประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย และโครงการฝึกอบรมประจำปีงบฯ 2559

ด้วย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษ... Read more

สพม. ประกาศเรื่อง การขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ 2559

21-09-2558 Hits:422

สพม. ประกาศเรื่อง การขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ 2559

สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง ประกาศทุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ 2559 เรื่อง การให... Read more

Prev Next Page:

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่)

29-01-2559 Hits:44

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ สมาคมนักวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการ... Read more

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาอุดมศึกษากับภารกิจที่ 4 : ปริมลฑลของการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

21-01-2559 Hits:59

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาอุดมศึกษากับภารกิจที่ 4 : ปริมลฑลของการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายในสถาบันคลังสมองของชาติ จัดงานสัมมนาอุดมศึกษากับภารกิจที่ 4 :... Read more

สวก. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ 5"

20-01-2559 Hits:74

สวก. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ 5"

ด้วยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การคิดเ... Read more

ม.เชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ''พัฒนาต้นกล้าวิจัยในแบบบูรณาการ" ภายใต้ โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)

15-01-2559 Hits:124

ม.เชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ''พัฒนาต้นกล้าวิจัยในแบบบูรณาการ" ภายใต้ โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “พั... Read more

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญร่วมหลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม" รุ่น 4

08-01-2559 Hits:88

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญร่วมหลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม" รุ่น 4

ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของมหาว... Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ขอเชิญร่วมงาน "วันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี'' ครบ 111 ปี

04-12-2558 Hits:186

มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ขอเชิญร่วมงาน "วันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี'' ครบ 111 ปี

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ได้กำหนดจัดงาน "วันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี" ครบ 111 ปี ระ... Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.รภ.พช. ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพาะกล้านักวิจัยใหม่” รุ่นที่ 3

26-11-2558 Hits:178

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.รภ.พช. ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพาะกล้านักวิจัยใหม่” รุ่นที่ 3

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนล่างและสถาบันวิจัยและพั... Read more

สสว. ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

29-10-2558 Hits:260

สสว. ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

     ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพข... Read more

TNI ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการเรื่อง J-T Tech Innovation Seminar

30-09-2558 Hits:315

TNI ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการเรื่อง J-T Tech Innovation Seminar

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการเรื่อง J-T Tech Innovation S... Read more

สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558

15-09-2558 Hits:413

สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558

ด้วย สถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17ประจำปี2558 ในหัวข้อ"หลัก... Read more

คอบช. ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “ยางพาราไทยกับงานวิจัยมุ่งเป้า 2558”

14-09-2558 Hits:348

คอบช. ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “ยางพาราไทยกับงานวิจัยมุ่งเป้า 2558”

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนัก... Read more

วช. ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "งานวิจัยมุ่งเป้า ด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง"

21-08-2558 Hits:342

วช. ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "งานวิจัยมุ่งเป้า ด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้อง... Read more

วช. ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “งานวิจัยมุ่งเป้า ด้านมันสำปะหลัง”

21-08-2558 Hits:382

วช. ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “งานวิจัยมุ่งเป้า ด้านมันสำปะหลัง”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัม... Read more

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Good Clinical Practice : GCP)

25-06-2558 Hits:608

มหาวิทยาลัยนเรศวร  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Good Clinical Practice : GCP)

ตามที่ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองบริหารการวิจัย ร่วมกับ สำนักงานคณะ... Read more

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)” รุ่นที่ 2

15-06-2558 Hits:595

มหาวิทยาลัยนเรศวร  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)” รุ่นที่ 2

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทำความร่วมมือกันจัดโครงการฝึกอบ... Read more

next
prev
   

ประชุมวิชาการ / นำเสนอผลงานวิจัย

   

เนื้อหาล่าสุด

   

Ebook

 5808041029x100
 เอกสารประกอบการคัดเลือกเกษตรดีเด่นสาขาอาชีพทําสวน ประจําปี พ.ศ. 2557
   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
กุมภาพันธ์ 2016
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 1 2 3 4 5
   
journal
journal doc
library
rdb
published
30-1-2557 12-11-58
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
570728141259
   
Survey
ita