เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

08 บรรณาธิการวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
คณะกรรมการดำเนินงานวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 

กองบรรณาธิการประจำวารสาร
     
 image001 image002  image003 
ศาสตราจารย์ ดร.
บังอร เสรีรัตน์

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รองศาสตราจารย์ ดร.
ธิตินันธุ์ ชาญโกศล

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ชไมพร กาญจนกิจสกุล

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
     
image004 image005 image006
รองศาสตราจารย์ ดร.
วัชรพล พุทธรักษา

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.
ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สมบูรณ์ นิยม

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     
image007 image008  
อ.ดร.
กฤษดา เชียรวัฒนสุข

คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รองศาสตราจารย์
ธรรม์ณชาติ วันแต่ง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
     

บรรณาธิการ
image009
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษติญา มูลศรี
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
   
คณะดำเนินงาน
image010 image011
ผู้ประสานงาน
คุณชุติมา พุฒอ่อน
ฝ่ายวารสารออนไลน์
คุณบรรจง สุรินทร์
   
image012 image013
ฝ่ายการเงินและบัญชี
คุณมณีนุช เกตุแฟง
ฝ่ายธุรการ
คุณกฤษวีณ์ภัค ทองสี   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter