เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

07 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

image001
   ประธานกรรมการ
อาจารย์พิพัฒน์ ชนาเทพาพร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ
 
 image002  image003 image004 
 รองประธาน
รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
ผู้อำนวยการสถายบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยรัตน์  มูลศรี 

กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงลักษณ์  อานี

     
image005  image006   image007
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์  อินทรประไพ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรธยา  แป้นวงษา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐิกุล  แก้วงาม
     
 image008  image009 image010 
กรรมการ
นายยงยุทธ  บ่อแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษติญา มูลศรี
รองผู้อำนวยการสถายบันวิจัยและพัฒนา
ผู้จดรายงานการประชุม
นาวสาวภัสราภรณ์  บุญสิงห์
หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์คณะกรรมการสมทบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

 01 02   03
กรรมการสมทบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมใจ  กรงเติม 
กรรมการสมทบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมล  อยู่สุข
กรรมการสมทบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะวัน  เพชรหมี 
     
 04 05   06
กรรมการสมทบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชจรี  สิงห์พันธ์
กรรมการสมทบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทร  กิจจารักษ์
กรรมการสมทบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา  วันชัย
     
 07 08  09 
กรรมการสมทบ
อาจารย์ ดร. ธิดารักษ์  ลือชา
กรรมการสมทบ 
อาจารย์ ดร. นฤมล  จันทร์มา
กรรมการสมทบ
อาจารย์ ดร. ไพฑูรย์  สอนทน
     
   10
กรรมการสมทบ
อาจารย์วรรณวัฒน์  อินทองเอกสารแนบ
FileDownloads
Download this file (650411-412-2565.pdf)คำสั่งแต่งตั้ง 412-25654
   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter