05 คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด
หมวด: คณะกรรมการ
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 02 พฤศจิกายน 2560 08:31
เขียนโดย Super User
ฮิต: 2073
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  1. ppc  
ประธานกรรมการ
อาจารย์พิพัฒน์ ชนาเทพาพร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ
     
 2. drkan 3.    4. download
กรรมการ
ตัวแทนคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์  อัมพานนท์
คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
ตัวแทนผู้อำนวยการสถาบัน ศูนย์ สำนัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทร์พิมพ์  มีเปี่ยม
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัตฒนธรรม
กรรมการ
ตัวแทนบุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี  สิงห์พันธ์

     
 5 6. image001  7. RDI 2564 6 
กรรมการ
ตัวแทนบุคลากร
อาจารย์ ดร. กัญญารัตน์ เดือนหงาย
กรรมการและเลขานุการ
รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
ผู้อำนวยการสถายบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษติญา มูลศรี
รองผู้อำนวยการสถายบันวิจัยและพัฒนา
     
  8. 03   
  ผู้จดรายงานการประชุม
นางสาวชุติมา  พุฒอ่อน
 
     
เอกสารแนบ
FileDownloads
Download this file (05_641229162500.pdf)05 คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย100
Download this file (1. 60-962.pdf)1. คำสั่งมร.พช. แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 962-256016
Download this file (2. 64-901.pdf)2. คำสั่งมร.พช. แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 901-256420
Download this file (3. 65-277.pdf)3. คำสั่งมร.พช. แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 277-2565 17
Download this file (4. 65-372.pdf)4. คำสั่งมร.พช. แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 372-256516