เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

05 คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  1. ppc  
ประธานกรรมการ
อาจารย์พิพัฒน์ ชนาเทพาพร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ
     
 2. drkan 3.    4. download
กรรมการ
ตัวแทนคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์  อัมพานนท์
คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
ตัวแทนผู้อำนวยการสถาบัน ศูนย์ สำนัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทร์พิมพ์  มีเปี่ยม
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัตฒนธรรม
กรรมการ
ตัวแทนบุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี  สิงห์พันธ์

     
 5 6. image001  7. RDI 2564 6 
กรรมการ
ตัวแทนบุคลากร
อาจารย์ ดร. กัญญารัตน์ เดือนหงาย
กรรมการและเลขานุการ
รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
ผู้อำนวยการสถายบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษติญา มูลศรี
รองผู้อำนวยการสถายบันวิจัยและพัฒนา
     
  8. 03   
  ผู้จดรายงานการประชุม
นางสาวชุติมา  พุฒอ่อน
 
     
   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter