เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

04 คณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
คณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

   image001
   ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์
อธิการบดี
 image002  image003  image004
 รองประธานกรรมการ
อาจารย์พิพัฒน์ ชนาเทพาพร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม
และบริการวิชาการ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ อัมพานนท์
คณบดีคณะครุศาสตร์

 กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ อานี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     
 image005 image006   image007
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
อ.ดร.ปาณิสรา คงปัญญา
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
อ.เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     
 image008 image010   image012
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.สันติวัฒน์ พิทักษ์ผล
มหาวิทยาลัยพะเยา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพรพจน์ ด่านศรีชาญชัย
หจก.ไทยทองดีการเกษตร จำกัด
กรรมการและเลขานุการ
รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
     
 image009  image011  
เลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัน เพชรหมี
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้จดรายงานการประชุม
นางสาวรมิดา สายทอง
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
 


   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter