เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

02 คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ


   image001
   ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์
อธิการบดี
     
 image002 image003  image004 
รองประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ อัมพานนท์
คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ อานี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     
 image005 image006   image007
กรรมการ
อาจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ปาณิสรา คงปัญญา
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
     
image008   image009  image010
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชฎา อุทัยดา
กรรมการ
อาจารย์ ดร. เจน จันทรสุภาเสน
กรรมการ
อาจารย์ยศวรรธน์ จันทนา
     
 image011   image013 
กรรมการ
อาจารย์มนัสนันท์ ปั่นพิทักษ์
กรรมการ
อาจารย์วิชญาพร อ่อนปุย
กรรมการ
นางสาวไพรินทร์ เดชะ
     
 image014  image015 image016 
กรรมการ
นายสัพพัญญู ปิ่นพิทักษ์

กรรมการและเลขานุการ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้จดรายงานการประชุม
นางรัดดา สำราญพันธุ์
หน่วยบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
     
   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter