เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

01 คณะกรรมการบริหารงานวิจัย

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

   image001
   ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์
อธิการบดี
     
 image002  image003  image004
รองประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ อัมพานนท์
คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ อานี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     
 image005  image006 image007 
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ปาณิสรา คงปัญญา
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
อาจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     
 image008 image009   image010
กรรมการ
ว่าง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สายสังคมฯ)
กรรมการ
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สายวิทย์ฯ)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษติญา มูลศรี
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
     
 image011 image012  image013 
ผู้จดรายงานการประชุม
นายเกื้อกูล พิมพ์ดี
หน่วยพัฒนางานวิจัย
ผู้จดรายงานการประชุม
นางปิยนันท์ เพ็ญสูตร
หน่วยบริหารจัดการงานวิจัย
ผู้ร่วมการประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายบรรจง สุรินทร์
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัย

   image001
   ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 image002  image003  image004
 กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี  พิมพ์พันธุ์

กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำผึ้ง  พูนวิวัฒน์

กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐิกุล  แก้วงาม

     
 image005  image006  image007
กรรมการ
อาจารย์ ดร.อาทิตยา  ขาวพราย

กรรมการ
อาจารย์ ดร.
อำพล  ชะโยมชัย

 กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษติญา มูลศรี
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
     
     
     
     
   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter