เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

เว็บอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter

1. https://invention.smithsonian.org

https://invention.smithsonian.org : The Lemelson Center for the Study of Invention and Innovation. เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่สถาบันสมิธโซเนียนจัดทำขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีความคิดริเริ่มและสนใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆโดยเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสิ่งประดิษฐ์และแนวคิดของผู้ประดิษฐ์ เพื่อเป็นแนวทางการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ต่อไป

2. https://worldwide.espacenet.com

https://worldwide.espacenet.com : เป็นเว็บไซต์ที่สามารถใช้ค้นหาข้อมูลความรู้จากเอกสารสิทธิบัตรของประเทศต่าง ๆ ได้มากกว่า 50 ประเทศ ทั้งในยุโรป อเมริกา เอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ ฝรั่งเศส เป็นต้น และสามารถค้นหาและทำสำเนาเอกสารสิทธิบัตรฉบับเต็มของบางประเทศได้ฟรี

3. https://www.cas.org

https://www.cas.org : เป็นเว็บที่ Chemical Abstract Services ทำขึ้น เพื่อแสดงรายการหมายเลขสิทธิบัตรที่เอกสารสิทธิบัตร วารสาร รายงานการประชุมวิชาการ และ เว็บไซต์อื่น ๆ อ้างถึงมากที่สุด 10 รายการแรกของแต่ละปี ตั้งแต่ช่วงปี 2000 จนถึง 2002 โดยระบุหมายเลขสิทธิบัตรอื่น ๆที่เจ้าของการประดิษฐ์ไปยื่นขอจดที่สำนักงานสิทธิบัตรต่าง ๆ ด้วยพร้อมทั้งสาระสังเขป

4. https://www.delphion.com

https://www.delphion.com : เป็นเว็บไซต์ที่บริษัท IBM พัฒนาขึ้นเพื่อขายบริการข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตรของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกพร้อมทั้งข้อมูลทางธุรกิจของเจ้าของสิทธิบัตร และบริการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวางแผนทางธุรกิจ และการตรวจสอบสถานภาพทางกฎหมาย (Legal Status) ของสิทธิบัตร

5. https://www.fda.gov

https://www.fda.gov : เป็นเว็บไซต์ขององค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาที่ใช้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตรของยาที่ยื่นขออนุญาตจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา

6. https://www.freepatentsonline.com

https://www.freepatentsonline.com : เป็นแหล่งบริการเอกสารสิทธิบัตรฉบับเต็ม ตั้งแต่หมายเลข 4,000,000 ถึง 6,862,742 ซึ่งการเรียกใช้และพิมพ์สำเนาเอกสารสิทธิบัตรเหล่านี้สามารถทำได้โดยรวดเร็วและไม่ต้องเสียค่าบริการ ใช้โปรแกรม Acrobat เรียกดูสำเนาเอกสาร ซึ่งต่างจากแหล่งบริการข้อมูลของสำนักงานสิทธิบัตรอเมริกัน

7. https://www.inventnet.com

https://www.inventnet.com : สาธิตวิธีการค้นสิทธิบัตรจาก U.S. Patent Searching on the Web

8. https://www.ipdl.ncipi.go.jp

https://www.ipdl.ncipi.go.jp : เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น สามารถค้นข้อมูลจากสิทธิบัตรของญี่ปุ่นและมีบริการแปลเอกสารสิทธิบัตรฉบับเต็มเป็นภาษาอังกฤษด้วยระบบอัตโนมัติให้ด้วย

9. https://www.iprcommission.org

https://www.iprcommission.org : เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมผลงานวิจัยเกี่ยวกับระบบทรัพย์สินทางปัญญา

10. https://www.ipthailand.go.th

https://www.ipthailand.go.th : เป็นเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ให้บริการข้อมูลเทคโนโลยีที่มีผู้ยื่นขอจดสิทธิบัตร

11. https://www.piug.org

https://www.piug.org : เป็นเว็บไซต์ที่บริการข่าวสารการฝึกอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ของสิทธิบัตร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจ

12. https://www.tms.org

https://www.tms.org : เป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับคำอธิบายศัพท์ต่าง ๆ ทางสิทธิบัตร

13. https://www.uspto.gov

https://www.uspto.gov : เป็นเว็บไซต์ใช้สำหรับค้นหาข้อมูลความรู้จากเอกสารสิทธิบัตรอเมริกันที่ได้รับอนุมัติสิทธิ์ตั้งแต่ปี 1976 จนถึง ปัจจุบัน รวมทั้งเอกสารสิทธิบัตรที่ยื่นคำขอตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2001 ถึง ปัจจุบัน และสามารถค้นหาและทำสำเนาภาพเอกสารสิทธิบัตรฉบับเต็มทุกหมายเลข ตั้งแต่สิทธิบัตรเลขที่ 1 ได้ฟรี

14. Patent Pending Blog - Patents and the History of Technology

https://patentpending.blogs.com/patent_pending_blog/historical_patents/index.html : แหล่งเรียนรู้แนวคิดของการประดิษฐ์และเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตรของนักประดิษฐ์ในยุคเริ่มแรก เช่น โทรทัศน์ รถยนต์ ชุดประดานน้ำ

15. The China IPR SME Helpdesk

https://www.china-iprhelpdesk.eu/ : แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของศูนย์ช่วยเหลือที่สหภาพยุโรปสนับสนุนให้จัดตั้งขึ้น เพื่อให้ความรู้และเครื่องมือทางธุรกิจผู้ประกอบการขนาดย่อมสำหรับการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาTและปกป้องสิทธื ในการประกอบธุรกิจในสาธารณประชาชนจีน

16. The Rothschild Petersen Patent Model Museum

https://www.patentmodel.org/ : แหล่งเผยแพร่ข้อมูลแบบจำลองสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้ยื่นขอจดสิทธิบัตรจากสำนักงานสิทธิบัตรอเมริกันในระหว่างปี 1790 ถึง 1880 ต้องทำ เพื่อประกอบการยื่นขอจดสิทธิบัตร

17. ฐานข้อมูลสิทธิบัตรยาแผนปัจจุบัน

https://wwwapp1.fda.moph.go.th/patent/patsearch.asp : หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำฐานข้อมูลสิทธิบัตรยาที่เชื่อมโยงกับข้อมูลทะเบียนตำรับยา ในประเทศไทย เพื่อให้สามารถนำใช้ในการวางแผนพัฒนาระบบยาในประเทศให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ตลอดจนเพื่อส่งเสริม การพัฒนาอุตสาหรรมยาในประเทศไปสู่การพึ่งตนเองด้านยา

   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter