เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

ทุนอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
  ระเบียบข้อบังคับ ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย การประกาศรับทุนอุดหนุนการวิจัย การทำสัญญา ราคากลาง รายงานความก้าวหน้า รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ แบบฟอร์มอื่น ๆ เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ภาคผนวก เล่มคู่มือ
TSRI Logo Original 08กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.)
โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


ระเบียบข้อบังคับ

       ข้อบังคับ

       ประกาศ

       การจัดทำงบประมาณ        การจัดทำคำขอรับทุน

       คำสั่งการประกาศรับทุนอุดหนุนการวิจัยประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย

       ปีงบประมาณ 2565   new        ปีงบประมาณ 2564        ปีงบประมาณ 2563        ปีงบประมาณ 2562
       ปีงบประมาณ 2561

ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณอื่น ๆ

       ปีงบประมาณ 2560
       ปีงบประมาณ 2559
       ปีงบประมาณ 2558
       ปีงบประมาณอื่น ๆ


การทำสัญญา


ราคากลางรายงานความก้าวหน้ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แบบฟอร์มอื่น ๆเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 new
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภาคผนวกเล่มคู่มือ

เอกสารแนบ
FileDownloads
Download this file (62-research-social.pdf)0062. ประกาศทุนฯ ประเภทเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม924
Download this file (62-research-economy.pdf)0062. ประกาศทุนฯ ประเภทเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ942
Download this file (62-research-knowledge.pdf)0062. ประกาศทุนฯ ประเภทเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ1590
Download this file (05. tsri-2565.pdf)05. ประเภททุนอุดหนุนงานวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2565722
Download this file (610913145000-63.pdf)1146-63 หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน 631349
Download this file (25590920-announce-60-1 .pdf)5600-2560-ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25601968
Download this file (25591109-announce-60.2-1.pdf)5600-2560-ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)1293
Download this file (5600-2561-601031091617.pdf)5600-2561-ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611529
Download this file (research_medium_price_pcru-60.pdf)601127-การกำหนดอัตรากลางค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอุดหนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 25602218
Download this file (CCF_630127105300.pdf)630127-ประกาศ หลักเกณฑ์การรับทุนอุดหนุนงานวิจัย มรภ.พช.63525
Download this file (641101094700-CCF_000213.pdf)641101-คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามดำเนินโครงการวิจัย 1413/2564119
Download this file (12. 25630320144451.pdf)ประกาศทุน สกสว.63245
Download this file (25600920161000.pdf)ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัย 25601284
Download this file (Expenses for official travel 2554-2.pdf)ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 2-5468
Download this file (method_traning_of_finance_2555.pdf)ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 255566
Download this file (600529141700.pdf)รายละเอียดหลักฐานตามสัญญา1106
Download this file (006-18012562.docx)วจ 006-แบบฟอร์มคำสั่งพัสดุ1251
Download this file (007-650117140856.doc)วจ 007-สัญญาจ้างผู้ช่วยนักวิจัย1299
Download this file (008-601212162500.docx)วจ 008-ขอเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย748
Download this file (vj005-610810102804.docx)วจ005-บันทึกข้อความขอขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัย1281
Download this file (25650112-CCF_000246.pdf)หลักเกณฑ์ อัตรา และแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย 2565323
Download this file (25630213140700.pdf)หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนสนับสนุนงานวิจัย 25631416
Download this file (Disbursement form-2563.rar)แบบฟอร์มการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563886
Download this file (6-confirm-61.docx)แบบยืนยันการรับทุนอุดหนุนงานวิจัย ประเภทงบประมาณแผ่นดิน (เพิ่มเติม) 2560896
Download this file (3-610327092400.doc)แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย918
   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter