เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

งานบริการวิชาการ

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
 

 || ระเบียบ/ประกาศ|| ประกาศ || แบบเสนอโครงการ || เล่มรายงาน ||  ข้อมูลงานบริการวิชาการ ||

ระเบียบ/ประกาศพื้นที่เป้าหมายงานบริการวิชาการประกาศ การบริการวิชาการแก่สังคม


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจำปีงบประมาณ อื่น ๆ

แบบเสนอขออนุมัติโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


เล่มรายงานสรุปผลโครงการข้อมูลงานบริการวิชาการ

เอกสารแนบ
FileDownloads
Download this file (591128143500.pdf)591128-ประกาศบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 25601168
Download this file (60-001-590916.docx)60-1. แบบเสนอโครงการ ประเภทโครงการทั่วไป781
Download this file (60-002-590916.docx)60-2. แบบเสนอโครงการ ประเภทโครงการหลักสูตรระยะสั้น537
Download this file (60-003-590916.docx)60-3. แบบเสนอโครงการ ประเภทโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ526
Download this file (60-004-590916.docx)60-4. แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น610
Download this file (60-005-590916.rar)60-5. แบบรายงานผล ปี 2559587
Download this file (60-006-590916.rar)60-6. แบบฟอร์มแผนงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560571
Download this file (600407114800.docx)600407-แบบสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคม615
Download this file (Services Announcement 2561.pdf)601127-ประกาศบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 25611268
Download this file (Academic service 2562.pdf)620108-ประกาศบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 25621190
Download this file (plan_service_2563.pdf)630224--ประกาศบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2563702
Download this file (25630316142500.pdf)630224--ประกาศบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-ฉบับที่ 2532
Download this file (640302160300.docx)640302-แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินโครงการบริการวิชาการ 2564211
Download this file (641111-2. Survey of target areas 65.docx)641111-2. แบบสำรวจพื้นที่เป้าหมายงานบริการวิชาการแก่สังคม 65116
Download this file (641111-3. project collection service form 65.docx)641111-3. แบบรวบรวมโครงการตามแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 65112
Download this file (25641230-CCF_000239.pdf)641111-คำสั่งแต่งตั่้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ 1579/2564123
Download this file (641111_Academic Service Project Proposal-65.docx)641111-แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565168
Download this file (1. RDI-service-Proposal to Promote love and unity 65.docx)650203-1. แบบเสนอโครงการส่งเสริมความรักสามัคคีพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให45
Download this file (2. RDI-service-Proposal to University as Marketplace 65.docx)650203-2. แบบเสนอโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผนวกกับ University as Market45
Download this file (3. RDI-service-Proposal to Rajabhat University Strategy 65.docx)650203-3. แบบเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามบร49
Download this file (RDI-AcademicServicePlanPCRU-2565.pdf)650214-แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256573
Download this file (PCRU_academic_service_65_2.pdf)65_การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 2565185
Download this file (PCRU_academic_service_65_1.pdf)65_โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2565163
Download this file (01. 62_Academic_Services.docx)แบบฟอร์มงานบริการวิชาการ ปี 2562639
Download this file (25630122161100-2.docx)แบบรวบรวมโครงการตามแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563336
Download this file (25630122161100-1.docx)แบบเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563350
Download this file (plan-service-63.pdf)แผนงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563298
Download this file (plan_service_2563-1.pdf)แผนงานบริการวิชาการ ปี 2563576
   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter