เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter

|| ระเบียบข้อบังคับ || แบบเสนอโครงการวิจัย || ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย || การทำสัญญา || ราคากลาง || รายงานความก้าวหน้า || รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ || แบบฟอร์มอื่น ๆ  || เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ||เล่มคู่มือ ||

942652 363710443756905 584221639 ndownload

ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย


 

ระเบียบข้อบังคับ

       ข้อบังคับ

       ประกาศ

       การจัดทำงบประมาณ        การจัดทำคำขอรับทุน

       คำสั่ง

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 new
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

การทำสัญญา


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ราคากลาง

 

รายงานความก้าวหน้า


 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 

แบบฟอร์มอื่น ๆ

 

เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 new
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

เล่มคู่มือ

 
เอกสารแนบ
FileDownloads
Download this file (611024161327.pdf) 00 ประกาศทุน 25621021
Download this file (CCF_25611207_133540.pdf)0062-ประกาศทุนวิจัยสถาบัน 62956
Download this file (611115092000.pdf)0062-ประกาศทุนวิชาการ 621375
Download this file (01. new researcher-2565.pdf)65-01. ประเภทโครงการวิจัยทุนนักวิจัยหน้าใหม่ งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 65299
Download this file (02. community development-2565.pdf)65-02. ประเภทโครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยการจัดการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 65356
Download this file (03. spatial development-2565.pdf)65-03. ประเภทโครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ 65362
Download this file (04. research institute-2565.pdf)65-04. ประเภทโครงการวิจัยสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 65276
Download this file (650117-calendar_research_2565.pdf)ปฏิทินการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ทุนภายใน มรภ.พช.158
Download this file (640806132200.docx)รายงานการดำเนินงานทุนอุดหนุนวิจัย งบประมาณรายได้ ระดับคณะ130
Download this file (02. 25630420154300.doc)เอกสารการรายงานความก้าวหน้าทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณเงินรายได้87
   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter