เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

ทุน โครงการวิจัยโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (สกอ.)

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
 

|| ระเบียบข้อบังคับ || ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย || แบบเสนอโครงการวิจัย || การทำสัญญา || ราคากลาง || รายงานความก้าวหน้า ||
|| รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ || แบบฟอร์มอื่น ๆ || เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง || เล่มคู่มือ ||

head 51 editสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์อัตโนมัติ 0 2610 5200 โทรสาร. 0 2354 5524-6
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ระเบียบข้อบังคับ

       ข้อบังคับ

       ประกาศ

       การจัดทำงบประมาณ        การจัดทำคำขอรับทุน

       คำสั่ง

ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย

แบบเสนอโครงการวิจัย

การทำสัญญา

  -->

ราคากลาง

รายงานความก้าวหน้า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

แบบฟอร์มอื่น ๆ

เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 new
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เล่มคู่มือ


   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter