เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

เล่มคู่มือการดำเนินงาน

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
 1. 5712171421430png Page1  2 25620531084700 Page 01  3. 571217121153png Page1
1. คู่มือทุนอุดหนุนงานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2. คู่มือการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย
3. คู่มือ งานบริการทางวิชาการแก่สังค
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 04 600426084436 Page 01  5. 571217121212png Page1  581110 Small Custom
4. คู่มือการจัดเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร 2559  5. ยุทธศาสตร์การวิจัยและการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
(พ.ศ.2558-2561)
 6. คู่มือการขอจดทรัพย์สินทางปัญญา
590930 statute research2559   
7. คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
8. รวมคู่มือ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2559   
   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter