เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

แผนปฏิบัติการ/ แผนยุทธศาสตร์/ แผนพัฒนา

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
640713093200 1 
 รวมเล่มงานวิจัยเด่น 47 ปี 
   
 640802121400  RDI Annual government action plan 2565
 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564  แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565
   
RDI Annual Action Plan 2565 Review 2564   
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563-2565)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
 
   


   
RDI Risk Management 2564  
แผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2564  ประจำปี 2565ประจำปี 2564ประจำปี 2563

   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter