เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
ชื่อ – สกุล เบอร์โทรศัพท์ภายใน ตำแหน่ง/ฝ่ายงาน
รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 6300 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะวัน เพชรหมี   รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษติญา  มูลศรี 6301 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา วันชัย 6312 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริหาร
     
กฤษวีณ์ภัค ทองสี 6306 หน่วยธุรการ
เกื้อกูล  พิมพ์ดี 6305 หน่วยพัฒนางานวิจัย
ปิยนันท์  เพ็ญสูตร 6308 หน่วยบริหารจัดการงานวิจัย
รมิดา  สายทอง 6303 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
ชุติมา  พุฒอ่อน  6310 หน่วยวารสารและการเผยแพร่งานวิจัย
รัดดา  สำราญพันธุ์ 1932 หน่วยบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
บรรจง  สุรินทร์ 6307 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
มณีนุช  เกตุแฟง 6304 หน่วยการเงินและพัสดุ
ศิรินทิพย์  ผลประเสริฐ 6309 หน่วยนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
ภัสราภรณ์  บุญสิงห์ 6314 หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, จรรยาบรรณในสัตว์ทดลองหน่วยทรัพย์สินทางปัญญา
ยศรพี  ทองเจริญ 6311  งานสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ที่ 11 ถนน สระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : (056) 717141 โทรสาร : (056) 717141
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter