เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
   RDI 2564 1
   รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
     
     
RDI 2564 2 RDI 2564 6 RDI 2564 5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะวัน เพชรหมี
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษติญา  มูลศรี
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา วันชัย
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายบริหาร

     
     


บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
 01 02   03
นางสาวศิรินทิพย์  ผลประเสริฐ
หน่วยนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
นางปิยนันท์  เพ็ญสูตร
หน่วยบริหารจัดการงานวิจัย
นางสาวชุติมา  พุฒอ่อน
หน่วยวารสารและการเผยแพร่งานวิจัย
     
 04 05   06
นายเกื้อกูล  พิมพ์ดี
หน่วยพัฒนางานวิจัย
นายบรรจง  สุรินทร์
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางรัดดา  สำราญพันธุ์
หน่วยบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
     
 07 09   SAM 2305-crop
นางสาวมณีนุช  เกตุแฟง
หน่วยการเงินและพัสดุ
นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี
หน่วยธุรการ
นางสาวรมิดา  สายทอง
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
     
 13 14   
 นางสาวภัสราภรณ์  บุญสิงห์
- หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, จรรยาบรรณในสัตว์ทดลอง
- หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา
 นายยศรพี  ทองเจริญ
งานสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งานสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter