เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :
            1. เป็นหน่วยงานกลาง ประสานความร่วมมือด้านการวิจัย การประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
            2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย การประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
            3. เผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัย การประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
            4. การบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter