เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

ประวัติความเป็นมา

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter

ประวัติ : 
            สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ แต่เดิมใช้ชื่อว่า “ ศูนย์วิจัย ” ซึ่งตั้งขึ้นตามภาระหน้าที่ ดังความในมาตรา5ของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 โดยมีผู้บริหารตำแหน่ง “ หัวหน้าศูนย์วิจัย ” ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ตามความในมาตรา 7 คือ ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถานศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำการวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาเปลี่ยนไปมีภาระกิจเพิ่มขึ้น จากภารกิจในด้านการวิจัย ยังต้องรับผิดชอบด้านการฝึกอบรมและบริการวิชาการรวมทั้งรับผิดชอบงานของ “ ศูนย์วิจัยมะขามหวาน ” ของสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์อีกด้วยโดย มีผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัย และบริการวิชาการ
            พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ได้ลงพระปรมาธิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เริ่มใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547 ให้สถาบันราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพ.ศ.2538 มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนั้น สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงปรับเปลี่ยนฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” 
            สำนักวิจัยและบริการวิชาการจึงได้เปลี่ยนเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาบริหารงานโดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


สถานที่ตั้ง : 
            อาคาร 1 ชั้น 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ถนนสระบุรี - หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

สีประจำ สถาบันวิจัยและพัฒนา : สีฟ้า


ปรัชญา : 

            สรรค์สร้างองค์ความรู้ เชิดชูภูมิปัญญา ร่วมแก้ปัญหาเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น


วิสัยทัศน์ :

            สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มุ่งส่งเสริมการวิจัยในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยให้กับอาจารย์ บริการทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายการวิจัย

   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter